تحلیل جرم‌شناختی عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان ارومیه در بازه زمانی 1390-1394

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

10.22034/jclc.2022.302573.1556

چکیده

یکی از کلیدی‌ترین اعمال فردی و اجتماعی، هدایت و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان برای آینده می‌باشد؛ اقدامی که شرط انکارناپذیر و ضروری برای رشد و توسعه جامعه انسانی و رسیدن به یک جامعه ایده‌آل است. هدف این پژوهش دستیابی به راهکارهایی علمی و عملی برای پیشگیری از بزهکاری و یا حداقل تقلیل آن بوده است. در این تحقیق روش توصیفی ـ پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. برای رسیدن به نتایج عینی‌تر اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه‌ای جمع‌آوری و با استفاده از روش‌های آماری تحلیل گردیده است. تحقیق به صورت میدانی با مراجعه مستقیم به زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه از طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است و با بررسی سوابق فردی و اجتماعی بزهکاران، مهم‌ترین عوامل بزهکاری مشخص و راهکارهایی در جهت پیشگیری از بزهکاری ارائه گردیدند.
جامعه آماری در این تحقیق شامل بزهکاران مستقر در کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه می‌باشد که به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شده‌اند. تعداد کل آزمودنی‌های مورد مطالعه در این پژوهش پنجاه نفر بوده است. این پنجاه نفر از بین بزهکاران دختر و پسر انتخاب شده‌اند (حجم نمونه) روش نمونه‌گیری در این تحقیق غیراحتمالی از نوع هدفمند می‌باشد. محقق در این طرح از همکاری مؤثر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان غربی و دادگستری کل استان آذربایجان غربی برخوردار بوده است و دسترسی به آمار رسمی داخلی داشته است. نتایج پژوهش نشان داد مهم‌ترین عوامل بزهکاری در شهرستان ارومیه در بازه زمانی تحقیق عوامل محیطی مانند خانواده، مدرسه و دوستان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminological Analysis of the Causes of Juvenile Delinquency in Urmia City in The Period 1390-1394

نویسندگان [English]

  • Peiman Ghaiorinia 1
  • Seyed Ali Mirebrahimi 2
  • Mohammadali Qorbani 2
1 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Lahijan Branch, Islamic Azad University, lahijan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Humanities, Lahijan Branch, Islamic Azad University, lahijan, Iran.
چکیده [English]

One of the key individual and social actions is the necessary condition for the growth and development of human society and achieving an ideal society.The purpose of this study was to and achieve scientific and practical solutions to prevent delinquency or at least reduce it.In this research, descriptive-survey method has been used. To achieve more objective results, the necessary information has been collected through questionnaires, interviews and library resources and has been analyzed using statistical methods. The field research was conducted by referring directly to the Central Prison and Correctional Center of Urmia city through interviews and questionnaires and by examining the personal and social records of offenders, the most important delinquency factors were identified and strategies for crime prevention were presented.The statistical population in this study includes criminals located in the correctional center of Urmia city who have been selected as a sample in this study. The total number of subjects studied in this study was fifty. These fifty people were selected from male and female offenders (sample size)The sampling method in this non-probability research is purposeful. In this project, the researcher has had the effective cooperation of the Prisons Organization and the security and educational measures of West Azerbaijan Province and the General Justice of West Azerbaijan Province and has had access to official internal statistics.The results showed that the most important delinquency factors in Urmia city during the research period are environmental factors such as family, school and friends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delinquency
  • Children and Adolescents
  • Environmental Factors
  • Correctional Center
  • Prevention