دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-241