دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-142