دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-200 
1. قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین‌الملل ایران

صفحه 5-41

معصومه شکفته گوهری؛ مجتبی جانی‌پور اسکلکی