دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-218