نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اطفال بازخوانی تحلیلی - انتقادی قول غیرمشهور فقهای امامیه در باب بلوغ کیفری در جهان معاصر [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 33-60]
 • اطفال و نوجوانان بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه‌دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 233-257]
 • اقرار ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 101-130]
 • اورژانس اجتماعی بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه‌دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 233-257]
 • ایران حقوق دفاعی متهم:حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم‌انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 61-100]

ب

 • بزه‌دیدگی جنسی بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه‌دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 233-257]
 • بزه دیده جنسی ضرورت حمایت حداکثری از بزه‌دیدگان جنسی زیر 18 سال و چالش‌های ناظر بر آن با تأکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 195-231]
 • بزه‌دیده‌شناسی رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 329-361]
 • بیکاری بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه‌دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 233-257]

پ

 • پلتفرم ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم‌شناسی انتقادی: تحلیل محتوای کیفی فیلم «پلتفرم» [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 165-194]

ت

 • تأمین مالی تروریسم صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 7-32]
 • تحصیلات عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه موردی شهرستان کرج) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 131-163]
 • تروریسم صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 7-32]

ج

 • جرایم زیست‌محیطی رابطه استناد در جرایم زیست‌‌محیطی در پرتو عاریتی‌‌سازی مسؤولیت کیفری؛ چالش‌‌ها و رهیافت‌ها [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 363-390]
 • جرم‌انگاری رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 329-361]
 • جرم‌انگاری‌ فرهنگی سیاست‌گذاری جنایی تقنینی در آینۀ جرم‌شناسی ‌فرهنگی: با رویکردی انتقادی به نمونه‌هایی از چالش‌های آن در ایران [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 259-302]
 • جرم‌شناسی انتقادی ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم‌شناسی انتقادی: تحلیل محتوای کیفی فیلم «پلتفرم» [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 165-194]
 • جرم‌شناسی‌ فرهنگی سیاست‌گذاری جنایی تقنینی در آینۀ جرم‌شناسی ‌فرهنگی: با رویکردی انتقادی به نمونه‌هایی از چالش‌های آن در ایران [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 259-302]
 • جمهوری خلق چین حقوق دفاعی متهم:حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم‌انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 61-100]
 • جنایت جنگی سایبری صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و رسیدگی به جنایات بین‌المللی سایبری در عرصه‌های انسانی حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 303-327]
 • جنایت علیه بشریت سایبری صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و رسیدگی به جنایات بین‌المللی سایبری در عرصه‌های انسانی حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 303-327]

چ

 • چالش‌ها حقوق دفاعی متهم:حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم‌انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 61-100]
 • چالش‌های سیاست ‌‌جنایی سیاست‌گذاری جنایی تقنینی در آینۀ جرم‌شناسی ‌فرهنگی: با رویکردی انتقادی به نمونه‌هایی از چالش‌های آن در ایران [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 259-302]

ح

 • حق بر غذا رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 329-361]
 • حق سکوت حقوق دفاعی متهم:حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم‌انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 61-100]
 • حقوق اسلام ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 101-130]
 • حقوق بشر رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 329-361]
 • حقوق کیفری ضرورت حمایت حداکثری از بزه‌دیدگان جنسی زیر 18 سال و چالش‌های ناظر بر آن با تأکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 195-231]
 • حقوق مخاصمات مسلحانه صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و رسیدگی به جنایات بین‌المللی سایبری در عرصه‌های انسانی حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 303-327]

خ

 • خشونت عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه موردی شهرستان کرج) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 131-163]

د

 • دادرسی منصفانه حقوق دفاعی متهم:حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم‌انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 61-100]
 • دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 7-32]
 • درآمد عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه موردی شهرستان کرج) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 131-163]
 • دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و رسیدگی به جنایات بین‌المللی سایبری در عرصه‌های انسانی حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 303-327]

ر

 • رابطه استناد رابطه استناد در جرایم زیست‌‌محیطی در پرتو عاریتی‌‌سازی مسؤولیت کیفری؛ چالش‌‌ها و رهیافت‌ها [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 363-390]
 • رشد جزایی بازخوانی تحلیلی - انتقادی قول غیرمشهور فقهای امامیه در باب بلوغ کیفری در جهان معاصر [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 33-60]
 • رفتار جرم رابطه استناد در جرایم زیست‌‌محیطی در پرتو عاریتی‌‌سازی مسؤولیت کیفری؛ چالش‌‌ها و رهیافت‌ها [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 363-390]

س

 • سن بلوغ بازخوانی تحلیلی - انتقادی قول غیرمشهور فقهای امامیه در باب بلوغ کیفری در جهان معاصر [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 33-60]
 • سیاست افتراقی ضرورت حمایت حداکثری از بزه‌دیدگان جنسی زیر 18 سال و چالش‌های ناظر بر آن با تأکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 195-231]
 • سیاست جنایی سیاست‌گذاری جنایی تقنینی در آینۀ جرم‌شناسی ‌فرهنگی: با رویکردی انتقادی به نمونه‌هایی از چالش‌های آن در ایران [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 259-302]

ش

 • شاغل بودن زن عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه موردی شهرستان کرج) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 131-163]

ص

 • صلاحیت جهانی صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 7-32]
 • صلاحیت قضایی صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 7-32]

ط

 • طبقه ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم‌شناسی انتقادی: تحلیل محتوای کیفی فیلم «پلتفرم» [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 165-194]

ع

 • عاریتی‌سازی رابطه استناد در جرایم زیست‌‌محیطی در پرتو عاریتی‌‌سازی مسؤولیت کیفری؛ چالش‌‌ها و رهیافت‌ها [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 363-390]
 • عدالت اجتماعی ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم‌شناسی انتقادی: تحلیل محتوای کیفی فیلم «پلتفرم» [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 165-194]
 • عقلانیت ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 101-130]

ف

 • فاصله طبقاتی ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم‌شناسی انتقادی: تحلیل محتوای کیفی فیلم «پلتفرم» [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 165-194]

ق

 • قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ضرورت حمایت حداکثری از بزه‌دیدگان جنسی زیر 18 سال و چالش‌های ناظر بر آن با تأکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 195-231]
 • قانونگذاری ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 101-130]

ک

 • کودکان و نوجوانان ضرورت حمایت حداکثری از بزه‌دیدگان جنسی زیر 18 سال و چالش‌های ناظر بر آن با تأکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 195-231]

م

 • ماکس وبر ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 101-130]
 • مسؤولیت کیفری بازخوانی تحلیلی - انتقادی قول غیرمشهور فقهای امامیه در باب بلوغ کیفری در جهان معاصر [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 33-60]
 • مسؤولیت کیفری رابطه استناد در جرایم زیست‌‌محیطی در پرتو عاریتی‌‌سازی مسؤولیت کیفری؛ چالش‌‌ها و رهیافت‌ها [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 363-390]
 • مسئولیت کیفری فردی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و رسیدگی به جنایات بین‌المللی سایبری در عرصه‌های انسانی حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 303-327]
 • منع خود مجرم‌انگاری حقوق دفاعی متهم:حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم‌انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 61-100]

ن

 • ناامنی غذایی رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 329-361]
 • نتیجه جرم رابطه استناد در جرایم زیست‌‌محیطی در پرتو عاریتی‌‌سازی مسؤولیت کیفری؛ چالش‌‌ها و رهیافت‌ها [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 363-390]
 • نظام عدالت‌ جنایی سیاست‌گذاری جنایی تقنینی در آینۀ جرم‌شناسی ‌فرهنگی: با رویکردی انتقادی به نمونه‌هایی از چالش‌های آن در ایران [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 259-302]
 • نوجوانان بازخوانی تحلیلی - انتقادی قول غیرمشهور فقهای امامیه در باب بلوغ کیفری در جهان معاصر [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 33-60]

و

 • وضعیت اقتصادی بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه‌دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 233-257]

ه

 • همسر آزاری عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه موردی شهرستان کرج) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 131-163]