داوران

نام نام خانوادگی سمت / سازمان

Clarivate

web of Science Researchers Profiles

شهرام ابراهیمی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز
مصطفی اجتهادی دانشیار مدیر گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی  
رضا آریان کیا دکتری تخصصی حقوق تجارت بین الملل با گرایش نفت و گاز دانشگاه پاریس 1 (پانتئون سوربن)  
محمدعلی اردبیلی استاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
محسن ایزانلو دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
سیدعلی آزمایش استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
پرستو اسمعیل‌زاده ملاباشی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد و مدرس دانشگاه، نجف آباد، ایران  
محمد آشوری استاد دانشگاه تهران/ آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد تهران، تهران، ایران  
جهاندار اکبری مربی عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  
غلامحسین الهام دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
محمدعلی بابایی دانشیار پایه 17، عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی،  
ایرج بابائی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  
حسن بادینی دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران  
تهمورث بشیریه استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
ماشاءاله بناء نیاسری استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
حمید بهره مند استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران  
بتول پاکزاد استادیار و عضو هیئت علمی تمام وقت و مدیر گروه دکتری حقوق کیفری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
خیرالله پروین استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
حسن پوربافرانی دانشیار هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان  
محمدرضا پورقربانی قاضی (رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری)، مدرس کارآموزان قضایی  
عبدالعلی توجهی دانشیارپایه 24، عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شاهد  
محمدجواد جاوید عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
امین جعفری استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی  
فریدون جعفری استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات، دانشگاه بوعلی سینا، همدان  
مرتضی جوانمردی صاحب استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران  
احمد حاجی ده آّبادی دانشیار مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران(پردیس قم)  
حوریه حسینی اکبرنژاد استادیار دانشگاه تربیت مدرس  
علی خالقی دانشیار گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
ابوالقاسم خدادی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، گروه حقوق  
یاسمن خواجه نوری مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  
علیرضا دیهیم استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
مهرداد رایجیان اصلی استایار  عضو مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  
محمدرضا رحمت استادیار  گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه میبد
 
منصور رحمدل استادیار عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
مهدی رضایی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  
سودابه رضوانی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی  
بهزاد رضوی فرد دانشیار و معاون پژوهشی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی . دانشگاه علامه طباطبایی  
محمدحسین رمضانی قوام آبادی دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
محمدرضا رهبرپور استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
ستار زرکلام استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه شاهد  
سیدقاسم زمانی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  
محمدرضا زندی استادیار ررییس موسسه آموزش عالی شهید قدوسی-استاد مدعودانشگاه علوم قضایی کارآموزان قضایی- دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مرکز  
سیدعلی سادات اخوی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
عادل ساریخانی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم  
محمدجعفر ساعد رئیس مرکز تحقیقات حقوقی دانشگاه آزاد تهران مرکز
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 
محمدمهدی ساقیان استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق و جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
روح الله سپهری استادیار پایه ۵، مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق  
حسین سلیمانی استادیار دانشگاه مفید  
مجید شایگان فرد استادیار گروه حقوق جزا دانشگاه فردوسی مشهد  
علی شجاعی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامشهر
محمود شیخ زاده مربی پایه 28 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز  
مهدی شیدائیان استادیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران، پردیس فارابی  
محمدجواد شریعت باقری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
حسین شریفی طرازکوهی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، نویسنده مسؤول  
احمد شکرچی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی  
محمدابراهیم شمس ناتری دانشیار، حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران  
محمود صابر استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس  
جواد صالحی استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مهدی صبوری پور استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
علی صفاری استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
رضا طجرلو استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران  
حسن عالی پور استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران  
محسن عبداللهی استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
اصغر عربیان استادیار رئیس دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات  
شادی عظیم زاده استادیار عضو هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
حسین غلامی دون دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
جمشید غلاملو استادیار گروه جزا دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
محمد فرجیها استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس  
فضل اله فروغی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز  
مصطفی فضائلی دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم  
حسن قاسمی استادیار پایه 3، گروه حقوق، پردیس علوم انسانی، دانشگاه یزد  
قاسم قاسمی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  
مجتبی قاسمی استادیار گروه حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
نوروز کارگری استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی-دانشگاه علوم و تحقیقات تهران  
روح الدین کردعلیوند استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس  
محمد یکرنگی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران  
کیومرث کلانتری دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر  
غلامحسن کوشکی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
قاسم محمدی استادیار، گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
غلامرضا محمدنسل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  
فیروز محمودی جانکی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
فرهاد میرزایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - بویین زهرا  
علیرضا مسعودی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
امیرمسعود مظاهری استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
شهلا معظمی دانشیار هیأت علمی گروه جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
محمود مهدوی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
محمدعلی مهدوی ثابت استادیار، دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، گروه جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
نسرین مهرا دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی  
حسنعلی مؤذن‌زادگان دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی  
سیدمحمدصادق موسوی دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه مطهری  
مرتضی ناجی زواره استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
امیرحسن نیازپور استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
هیبت الله نژندی منش استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
رحیم نوبهار دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
منصور وثوقی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران