تقابل یا تعامل قوانین کیفری دولت خارجی با حقوق بزه‌دیده: در پرتو اصل شناسایی متقابل در حقوق کیفری اتحادیه اروپا

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

حمایت از حقوق بزه‌دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست. لیکن حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم‌انگاری و شناسایی بزه‌دیده هر جرم به‌طور خاص در سطح دولت‌های عضو اتحادیه اروپا است. با این‌‌وجود دولت سرزمینی بزه‌دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه‌های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه‌دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضاد با اصل حاکمیت درون‌سرزمینی و تقابل قوانین کیفری دولت‌ها است. از یک‌طرف، محقق‌شدن ایده شکل‌گیری اتحادیه اروپا در حوزه آزادی، امنیت و عدالت مستلزم قانون کیفری واحد در قلمرو اتحادیه اروپا است که تاکنون میسر نشده است. از طرف دیگر، تفاوت قوانین کیفری دولت سرزمینی مجرم با قوانین دولت متبوع بزه‌دیده باعث تقابل آن‌ها با یکدیگر شده است تا حدی‌که اجراء قوانین هر یک در قلمرو دیگر دولت عضو اتحادیه اروپا با چالش‌هایی مواجه است. اتحادیه اروپا با جعل اصل شناسایی متقابل درصدد رفع چالش‌های ناشی از این تقابل برآمده‌ است. بررسی تجربه، موانع و راه‌کارهای پیشنهادی حقوق کیفری اتحادیه اروپا برای گذر از چالش‌های پیش‌رو موضوع این نوشتار است. لیکن دست‌آوردهای این مطالعه حاکی از آن است که اجرای اصل شناسایی متقابل متکی به اصل هماهنگ‌سازی قوانین کیفری و در تضاد با ممنوعیت استرداد تبعه داخلی و اصل قانونی بودن جرایم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict or Interaction of Foreign Criminal Laws with Victims' Rights: in Light of the Principle of Mutual Recognition in EU Criminal Law

نویسنده [English]

  • javad salehi
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
چکیده [English]

Protecting the victim’s rights does not have much less importance than the accused’s rights. But, the support of his government depends on the criminalization and particularly identification of the perpetrators and victim of every crime, at the level of the member states of the European Union. However, the victim's territorial state is subject to the principle of mutual recognition of the obligation to comply with the criminal law or judicial decisions of the foreign state’s courts to deal with the crime in their territorial jurisdiction and to protect the victim. But, this situation is in contradiction with the principle of intraregional sovereignty and the opposition of the criminal laws of states. On the one hand, the realization of the idea of the formation of the European Union in the area of freedom, security and justice requires a unified criminal law in the territory of the European Union which has not yet been possible. On the other hand, the difference in the criminal law of the territorial state of the perpetrator with the laws of the government of the victim has caused them to be confronted with each other, in so far as the implementation of the laws of each one in the territory of another Member State of the European Union faces challenges. European Union by creating The Principle of Mutual Recognition have met the challenges posed by this confrontation. Hence, the subject of this paper is to examine the experience, barriers and solutions proposed by European Union Criminal Law

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union’ Criminal Law
  • European Victim
  • The Principle of Mutual Recognition
  • The Principle of Harmonization of Laws
  • The Principle of Unification of Laws