پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی (JCLC) - واژه نامه اختصاصی