پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی (JCLC) - اصول اخلاقی انتشار مقاله