پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی (JCLC) - اهداف و چشم انداز