مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی از سال 1392 به صورت دوفصلنامه و با دارا بودن اعتبار علمی ـ پژوهشی منتشر می‌شود.

این مجله با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، وکلا، قضات و دانشجویان برجسته دوره های عالی حقوق کیفری و جرم شناسی در ایران و خارج از کشور، در هر شماره سعی بر آن دارد تا به ارائه یافته های جدید علمی ایران و سایر کشورها حاصل از تحقیقات، طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان های ملی و بین المللی، کنفرانس ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادین، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب، توسعه ای یا ارائه نظریه یا روش نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم حقوق جزا و جرم شناسی که از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد بپردازد و پیشبرد مرزهای علمی این دو رشته را با هدف کارآمدسازی نظام کیفری در تأمین نظم و عدالت و صلح تعقیب می نماید.

این مجله به استناد نامة شمارة 52389/18/3 مورخ 1392/04/16 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ در جلسة مورخ 1392/04/05 کمیسیون نشریات علمی کشور، واجد اعتبار علمی ـ پژوهشی شناخته شده است.

 تا کنون 13 شماره از این مجله به چاپ رسیده است و جهت سهولت دسترسی و استفاده از مقالات شماره های قبلی، نسخه های الکترونیکی مجله در قالب مجله الکترونیکی تولید شده است. علاقه مندان جهت مشاهده و خرید روی اینجا کلیک کنید. 

شماره جاری: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-241