دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-218 
6. تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی مصوب 1295 شمسی

صفحه 153-182

مهدی صبوری‌پور؛ ایرج خلیل‌زاده