نویسنده = پیمان دولتخواه پاشاکی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة تطبیقی فرایند توقف و بازرسی پلیسی در اماکن عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-56

غلامحسن کوشکی؛ پیمان دولتخواه پاشاکی