اهداف و چشم انداز

الف: اهداف و چشم انداز

از جمله مهترین اهداف این مجله، نشر اطلاعات حقوقی و ارتقای دانش حقوق و توسعه فرهنگ قانون‫مداری در جامعه و افزایش مطالبات مردمی در اعمال حقوق خود و گسترش عدالت است که زمینه موفقیت نظام حقوقی کشور را فراهم می‫کند.

پژوهشکده بر این باور است که مجلات حقوقی در کشور ما این رسالت را بر عهده دارند که با انعکاس نقدها و تحلیل‌ها و تبیین آموزه‌های علمی، از یک طرف ادبیات حقوقی کشور را غنی‌تر ساخته، قضات و مجریان قانون را درایت و بینشی عمیق‌تر بخشند و از طرف دیگر نهادهای ذی‌صلاح تقنینی را به اصلاح و بازبینی مقررات و نهادهای حقوقی موجود رهنمون سازند. تشویق و علاقه‌مندی حقوقدانان و ضرورت‌های کشور رسالتی را برای توسعه بیشتر این بخش پیش روی ما قرار داده است که در صورت نیل به اهداف خود اخبار توسعه بیشتر این بخش را به اطلاع علاقه‌مندان خواهیم رساند.

 

ب: حوزه موضوعی

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی به طبع و انتشار مقالاتی مبادرت می ورزد که در دو حوزه حقوق کیفری و علوم جرم شناسی تنظیم شده اند. حقوق جزای تطبیقی، حقوق بین الملل کیفری و حقوق جزای بین المللی، بزه دیده شناسی، حقوق بزهکاری اطفال، حقوق دادرسی کیفری، و فقه جزائی محورهای مهم موضوعی مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی هستند.