مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 20 منتشر شد.

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 20 منتشر شد. برای دریافت فهرست عناوین و چکیده ها اینجا را کلیک کنید.