مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 16منتشر شد.

•مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 16منتشر شد. برای دریافت فهرست عناوین و چکیده ها اینجا را کلیک کنید.