اخبار و اعلانات

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 16منتشر شد.

•مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 16منتشر شد. برای دریافت فهرست عناوین و چکیده ها اینجا را کلیک کنید.

مطالعه بیشتر

فهرست عناوین مقالات مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

برای دریافت فهرست عناوین مقالات دو فصلنامه مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی اینجا را کلیک کنید.

مطالعه بیشتر

اشتراک مجله

برای دریافت شرایط اشتراک مجله اینجا را کلیک کنید.   

مطالعه بیشتر