کلیدواژه‌ها = سازمان پلیس قضایی
پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 39-61

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ محمد فرجی