ابعاد تطبیقی ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایران و ایالات‌متحده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/jclc.2021.133152

چکیده

سکوت متهم در حقوق کیفری از دلایل اثبات یا قرینه ارتکاب جرم نیست. باوجوداین، سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات‌متحده موجد شرایطی است که درنهایت به ضرر متهم تمام می‌شود. این وضعیت برخلاف بایسته‌های حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم کیفری ایران است. ازاین‌حیث، بررسی ابعاد جواز یا ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در نظام حقوق کیفری و رویه قضایی واجد اهمیت است تا به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وضعیت سکوت متهم و تلقی ‌ارتکاب جرم از آن در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات‌متحده چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد؛ اول اینکه حق سکوت در مرحله بازجویی بازپرس از متهم در حقوق کیفری ایران شناسایی شده است، درحالی‌که حق سکوت برای حفاظت از متهم در برابر بازجویی پلیس است. این وضعیت برخلاف حقوق کیفری ایالات‌متحده است که حق سکوت متهم را برای مرحله بازجویی پلیس شناسایی کرده است. دوم اینکه سکوت متهم در نظام حقوق کیفری ایران و رویه قضایی آن جلوه‌ای از حقوق دفاعی متهم است و قرینه ارتکاب جرم وی نیست. این وضعیت با حقوق کیفری ایالات‎متحده مشابهت دارد. لیکن رویه قضایی ایالات‌متحده در شرایطی که متهم در بازداشت پلیس نیست، از تبعات حق سکوت تبعیت نمی‌کند. حال آنکه اطلاق حق سکوت متهم مانع از تفکیک دو مرحله بازداشت متهم و قبل از آن برای برخورداری یا محرومیت از امتیازات حق سکوت است. ازاین‌حیث تلقی قرینه ارتکاب جرم از سکوت متهم قبل از بازداشت وی در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات‌متحده برخلاف معیارهای دادرسی عادلانه کیفری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Dimensions of Prohibition of Inference from the Accused’s Silence in Iran and USA Criminal Law and its Courts Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Javad Salehi
Associate Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Accused’s silence in criminal law is not evidence and proof of crime or inference. However, accused’s silence and inference of crime in USA criminal courts’ jurisprudence create conditions that ultimately end to accused detriment. This situation is contrary to requirements of criminal law and Iran criminal courts’ jurisprudence. In this respect, examining dimensions of permissible or prohibitive view of inference from accused’s silence in criminal law and jurisprudence are important to reply research question. What are status of inference from accused’s silence in Iran and USA criminal law and its jurisprudence? Investigation findings show that accused’s silence was identified in Iran criminal law during the judicial official interrogation phase, while it is for protecting accused against police interrogation. This situation is contrary to USA criminal law, which has identified the accused’s silence during police interrogation. Second, accused’s silence in Iran criminal law and its jurisprudence is a manifestation of accused’s defense rights and is not inference of commission of crime. This situation is similar to USA criminal law, but USA jurisprudence does not follow consequences of accused’s silence when he/she is not in police custody. However, accused’s silence application prevents separation two stages of accused detention and before that in order to enjoy or be deprived of right of silence’s privileges. In this respect, inference of crime from accused’s silence before his/her custody in USA criminal courts’ jurisprudence is contrary to fair criminal trial’s standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inference of Commission of Crime
  • Accused’s Silence
  • Criminal Fair Trial
  • Iran Criminal Law
  • USA Jurisprudence