رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص منع سوءرفتار نسبت به مجرم (مطالعه بین سال های 1999 تا 2023 میلادی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

حمایت از اصل کرامت انسانی و الزامات آن، امروزه در موازین بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و به دلیل اهمیت آن در ارتقای حقوق بشر، در اسناد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. در این راستا، مادۀ 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تحت عنوان «منع شکنجه»، یکی از اساسی ترین ارزش های جوامع مردم سالار را پاس می دارد و به عنوان معیار یک جامعۀ متمدن، با احترام به کرامت انسانی پیوند تنگاتنگی دارد. لذا رعایت آن مطلق بوده و هرگونه عدول از قواعد آن نیز غیرمجاز تلقی می گردد. از این رو،دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یگانه مرجع تفسیرکنندۀ حقوق مندرج در این کنوانسیون،در پرونده های اخیر خود با هدف ارتقای جایگاه موضوع مادۀ 3 و به منظور تقویت الزامات اصل کرامت انسانی،احکامی صادر نموده است که ابعاد بحث را بدون شک نسبت به گذشته گسترش می دهند.یکی از مهم ترین مصادیق مربوط به این الزامات،منع سوءرفتار نسب به مجرم می باشد.این مقاله با هدف تبیین آرا و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص پرونده های مربوط به نقض منع سوءرفتار نسبت به مجرم در دولت های متعاهد که از دو دهۀ گذشته تا به امروز به این دادگاه ارجاع شده است،با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای،نگاشته شده است.یافته ها حاکی از آن است که این مرجع،با عملکردی مقتدرانه و رویه ای به دور از تزلزل، از سازوکارها و معیارهای مشخصی در جهت ارزیابی اینکه آیا عمل صورت گرفته به منزلۀ سوءرفتار نسبت به مجرم می باشد،بهره برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Case Law of the European Court of Human Rights Regarding the Prohibition of Misbehavior Toward the Guilty (Study Between 1999 and 2023 A.D)

نویسندگان [English]

  • Morteza Rasteh 1
  • Hossein Gholami 2
  • Nasrin Mehra 3
1 Graduate of Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran
2 Professor, Department of Criminal Law & Criminology, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Protection the principle of human dignity and its requirements has a special place in international standards today, and due to its importance in promoting human rights, it has been emphasized in human rights documents. In this regard, article 3 of the European Convention on Human Rights under the title "Prohibition of Torture" upholds one of the most basic values of democratic societies and as a criterion of a civilized society, is closely related to respect for human dignity; Therefore, its compliance is absolute and any deviation from its rules is considered illegal. The European Court of Human Rights as the only authority interpreting the rights contained in this convention, has issued rulings with the aim of enhancing the position of the subject of Article 3 and in order to strengthen the requirements of the principle of human dignity which undoubtedly increase the dimensions of the debate they expand compared to the past. One of the most important examples related to this requirements is the prohibition of misbehavior toward the guilty. This article, has been written aims to explain case law of the European Court of Human Rights regarding the cases related to the violation of the prohibition of misbehavior toward the guilty in the contracting states which have been referred to this court, with a descriptive-analytical approach and using the documentation and library method. The findings indicate that this authority with a procedure far from faltering,has used specific mechanisms to evaluate whether the action taken constitutes misbehavior toward the guilty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Article 3 of the European Convention on Human Rights"
  • "Prohibition of Misbehavior"
  • "The Principle of Human Dignity"
  • "Guilty"
  • "European Court of Human Rights"