مفهوم شناسی جرم شناختی جرایم حکومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، عضو هیأت علمی، گروه حقوق، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت) و استاد مدعو گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار،گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. و استاد مدعو گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
گفتمان حقوق جنایی و جرم شناسی به نحو سنتی از توجه به جرایم حکومتی در مکاتب و نظریات جرم شناختی اجتناب نموده است،به نحوی که در نظریه هایِ" فردمحورِ"جرم شناسی،جرایم حکومتی اصولاً قابل بازتاب نمی باشند.افزون براین، نظریاتِ"ساختاریِ"جرم شناسی نیز به طور مشخص کنشگرهای مجرمانۀ حکومت ها را مورد باز نمایی قرار نمی دهند.هرچند در جرم شناسی انتقادی سویه هایی از این رفتارهای مجرمانۀ حکومت به نحو کمینه ذیل مفاهیمی همچون(جرایم یقه سفیدان و جرایم اشخاص حقوقی)مورد شناسایی قرار می گیرد ولی به طور کلی جرایم حکومتی به عنوان "غایب بزرگ"درنظریات جرم شناختی مطرح می باشند.آنچه لازم به ذکراست این است که عدم نمودِ جرایم حکومتی در سیاهۀ برساختی قوانین کیفری ونظریات جرم شناسی دال بر فقدان آن به عنوان یک پدیدار نمی باشد.لذا در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به منظور واکاوی وشناسایی کنشگرهای آسیب زا/جرم زای حکومتی درنظریات جرم شناسی،نویسندگان می کوشند درخوانشی جدید ازمکاتب و نظریات جرم شناختی و درپرتو روش و رهیافتی نوین این رفتارها را مورد بازنمایی و شناسایی قرار دهند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که هر چند جرایم حکومتی درنظام عدالت جنایی وجرم شناسی،اساساً فاقد"وصف نمودی"به عنوان پدیداری عینی(برساختی قانونی)می‌باشند،ولی پدیدارِ جرایم حکومتی بر اساس مبانی واصول اخلاقی، فلسفی و اجماع جامعه مدنی از منظر"وصف پنداری –یا بُودی" قابل باز شناسی خواهد بود و می توان سویه هایی از آن را دریک کاربست روش پدیدار شناسانه،درمکاتب و نظریات جرم شناسی به عنوان پدیداری بدون واسطه (ذهنی) مورد شناسایی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminological conceptualization of state crimes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nazemipour 1
  • Mehrdad Rayejian Asli 2
  • Firouz Mahmoudi Janaki 3
  • Mohammadreza Elahimanesh 4
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, faculty member, Department of Law, Humanities Research and Development Institute (Samt) and Visiting Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran. and visiting professor of Law Department, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The discourse of criminal law and criminology is traditionally used from attention to state crimes in schools and criminological theories, in such a way that in the "person-centered" theories of criminology, state crimes cannot be reflected in principle. In addition, theories "Structural." Criminology also does not specifically represent the criminal activists of states., in critical criminology, strains of these criminal behaviors of the state are identified in a minimal way under concepts such as (white collar crimes and legal love crimes). is supposed to But in general, state crimes are considered as "absent" in criminological opinions. What needs to be mentioned is that the absence of state crimes in the list of criminal laws and criminological theories does not indicate its absence as a big phenomenon. The result of this research, with the descriptive-analytical method in order to examine the states harmful/criminogenic actors in criminological theories, the authors try to read the test and criminal theories in the light of the new method and approach of this behaviorist about representation and identification. . The results of this research show that although state crimes in the criminal justice system and criminology are basically without "description" as an phenomenon (legal structure), but the phenomenon of state crimes is based on moral, philosophical and community principles. Civil society will be recognizable from the perspective of "description - or Buddhism" and its strains can be identified in an application of phenomenological method, in schools and theories of criminology as a phenomenon without mediation (mental).

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenomenology
  • state crime
  • criminal justice system
  • criminology