حقوق کیفری ایران در سنجۀ نظریه عقلانیت ماکس وِبِر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

10.22034/jclc.2023.409021.1890

چکیده

ارزیابی همواره به عنوان یکی از عناصر و ارکان فرایند نظام مند سیاست‌گذاری ضروری و در خور توجه بوده است. چرا که می تواند به توسعه رویکردهای جدید برای اجرای قانون و همچنین بهبود سیاست تقنینی و افزایش اثربخشی قوانین کمک کند. یکی از روش های کاربردی که با تکیه بر روش تحلیلی برای ارزیابی سیاست تقنینی جنایی پیشنهاد می شود، نظریه عقلانیت ماکس وبر است.
نظریۀ عقلانیت ماکس وبر بر اداره امور براساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تاکید می کند. در واقع این نظریۀ دارای شاخص های است که می تواند در حوزه حقوق و مخصوصاً قانون‌گذاری تأثیرگذار باشد. در مقاله حاضر، با الگوبرداری از این نظریه و شاخص های آن، به تشریح این نظریه به عنوان یکی از روش های ارزیابی نظام تقنینی جنایی پرداخته شده است تا به منظور نظام‌مند ساختن و اثربخشی دوچندان سیاست کیفری، رعایت شاخص های این نظریه از جمله قابلیت پیش بینی، قابلیت ارزیابی، رعایت مصلحت عموم، قابلیت محاسبه، کلی نگری و نظام مند بودن در مرحله تقنین مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's criminal law in terms of Max Weber's theory of rationality

نویسندگان [English]

  • MEYSAM GHOLAMI 1
  • Seyyed Mohammad Javad Sadati 1
  • Abdul Reza Jovan Jafari Bojnordi 2
1 Department of Law, Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science , Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
2 Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Evaluation has always been necessary and worthy of attention as one of the elements and pillars of the systematic policy-making process. Because it can help to develop new approaches for law enforcement as well as improve legislative policy and increase the effectiveness of laws. Max Weber's theory of rationality is one of the practical methods that is suggested by relying on the analytical method to evaluate the criminal legislative policy.
Max Weber's theory of rationality emphasizes the management of affairs based on scientific, concrete, logical, calculable and predictable criteria. In fact, this theory has indicators that can be effective in the field of law and especially legislation. In this article, by modeling this theory and its indicators, this theory has been explained as one of the methods of evaluating the criminal legal system in order to systematize and double the effectiveness of the criminal policy, to comply with the indicators. This theory, including the ability to predict, the ability to evaluate, respect the public interest, the ability to calculate, overview, and systematicity, should be taken into consideration by the activists of the criminal policy of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • legislation
  • rationality
  • Max Weber
  • criminal legal system