شهادت از راه دور (تحلیل ماده 186 قانون مجازات اسلامی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه شاهد

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شاهد، نویسنده مسؤول

چکیده

شهادت از راه دور، به عنوان شکل جدید ادای شهادت در صورتی که واجد شرایط خاص شهادت از راه دور و شرایط شهادت و شاهد به صورت کلی باشد به عنوان دلیل اثبات‌کننده دعاوی کیفری و حقوقی اعم از مدنی و تجاری، ممکن است مدنظر دادگاه قرار بگیرد. برای قابل استناد بودن این شکل از شهادت به عنوان شهادت مثبِت دعوا، باید شاهد متعذر از حضور در دادگاه باشد و صحت انتساب شهادت از راه دور به شاهد احراز شود، شرایط عمومی شاهد و شهادت حسب مورد وجود داشته باشد و دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود نباشد. به غیر از شرایط مختص شهادت از راه دور، مقامات قضایی دادسرا و دادگاه باید دیگر شرایط عمومی ادله و همچنین شرایط شهادت غیرالکترونیکی را احراز نمایند تا بتوانند ارزش اثباتی شهادت از راه دور را برای اثبات دعاوی در نظر بگیرند. شهادت از راه دور که به دو دسته الکترونیکی و غیرالکترونیکی تقسیم می‌شود در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی توان اثبات موضوع دعوا را حسب مورد در صورت احراز کلیه شرایط، خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Remote Testimony (Analysis Article 186 of the Islamic Penal Code)

نویسندگان [English]

  • Abolghasem khodady 1
  • Ali khaledi 2
1
2
چکیده [English]

Remote testimony, to testify if they qualify as a new form of remote testimony and general conditions for the examination of witnesses as proof of criminal and civil proceedings, both civil and commercial, and members of the court proceedings may be considered. For this form of witness testimony as being attributable to positive action, we must appear before the court is impossible and authenticity of remote evidence is established to control general Conditions of witness and testimony as the case may be, because the file is not unique to the testimony of witnesses.
Apart from the specific conditions of remote testimony, prosecutors and the courts have evidence other general conditions as well as conditions to obtain their testimony non-electronic probative value of the testimony so that they can consider the distance to prove the claims. Remote testimony that is divided into two categories: electronic and non-electronic proof in all cases, be subject to criminal and civil proceedings in the case by fulfilling all the conditions will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Witness
  • testimony
  • Remote Testimony
  • Electronic Testimony
  • Audio-Video
الف. منابع فارسی
انصاری، مسعود، محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی. دوره 3 جلدی. چاپ 3. تهران: جنگل جاودانه، 1388.
بازگیر، یدالله. ادله اثبات دعوا. تهران: انتشارات فردوسی، 1380.
تدین، عباس. تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1388.
جلالی فراهانی، امیر حسین. «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری». مجله فقه و حقوق 15 (1386): 114-83.
حسینی‌نژاد، حسینقلی. ادله اثبات دعوا. تهران: نشر میزان، 1374.
خالقی، علی. آیین دادرسی کیفری. ج 1. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1395.
رضایی، علی. حقوق تجارت الکترونیکی. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1387.
شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته. ج 3. چاپ 21. تهران: دراک، 1391.
عظیم‌زاده، شادی. آیین دادرسی کیفری. تهران: انتشارات دوراندیشان، 1395.
عظیم‌زاده، شادی. حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات دوراندیشان، 1395.
کاتوزیان، ناصر. اثبات و دلیل اثبات. ج 2. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1387.
گلدوزیان، ایرج. ادله اثبات دعوا. تهران: نشر میزان، 1384.
مدنی، سید جلال‌الدین. ادله اثبات دعوا. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376.
مهاجری، علی. آیین رسیدگی در دادسرا. تهران: انتشارات فکرسازان، 1389.
مهاجری، علی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. ج 2. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1382.
ب. منابع عربی
الجبعی‌العاملی، زین‌الدین. الروضة البهیه فی الشرح اللمعه دمشقیه. ج 3. بیروت: دارالعالم اسلامی. بی‌تا.
الحلی، علامه. المختصر النافع. قم: مؤسسه المطبوعات الدینی. بی‌تا.
السرخسی، شمس‌الدین. المبسوط. بیروت: دارالمعرفة، 1409.
بن مکی العاملی، شمس‌الدین محمد. الدروس الشرعیه. ج 2. قم: مؤسسه النشر اسلامی. بی‌تا.
حسینی شیرازی، سید محمد. الفقه. ج 1. بیروت: دارالعلوم، 1409.
شمس‌الدین محمد بن ابی العباس. نهایة المحتاج الی شرح المنهاج. ج 8، بیروت: دارالفکر، 1404.
شیروانی، علی، و محمدمسعود عباسی، مترجم. شرحاللمعه. ج 5. تهران: مؤسسه دار العلم، 1384.
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم. عروة الوثقی. ج 6. قم: موسسة النشر الاسلامی، 1425.
مکی العاملی، محمدبن جمال‌الدین (شهید اول). اللمعه الدمشقیه. ج 3، قم: منشورات مکتبه الداوری. بی‌تا.
نجفی، محمدحسین. جواهر الکلام. ج 35. بیروت: دار التراث العربی، 1981