جرم سربازگیری کودکان از منظر حقوق بین‌المللی کیفری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، نویسنده مسؤول

چکیده

کودکان به عنوان افرادی آسیب‌پذیر در معرض خطرات و رفتارهای مجرمانۀ گوناگونی واقع می‌شوند. به خدمت گرفتن آنان به شکل‌های مختلف در جنگ‌های مسلحانه نمونه‌ای از این رفتارهاست که جامعه بین‌المللی آن را به عنوان یکی از مصادیق ‌جرایم جنگی، جرم‌انگاری نموده و برای مرتکبان آن ضمانت ‌اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است. در این مقاله به این پرسش‌ها که واکنش جامعه بین‌المللی در قبال این پدیدۀ مجرمانه چیست و چگونه با آن مبارزه می‌کند پاسخ داده می‌شود و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین رویکرد جامعه بین‌المللی نسبت به تقنین و وضع قواعد کیفری در زمینه منع و مجازات سربازگیری کودکان، این جرم از منظر حقوق بین‌المللی کیفری با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مطالعه، بررسی و تحلیل می‌شود. جرم سربازگیری کودکان در دو سند مهم بین‌المللی، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و اساسنامه دادگاه ‌ویژه سیرالئون به طور صریح جرم‌انگاری شده و برای فاعلان آن مجازات مقرر گردیده است. در رویه‌های قضایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز نسبت به این جرم واکنش‌های کیفری مناسبی دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Child Soldiers Recruitment in International Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Mirkamali 1
  • Sahar Pourhasan Ziveh 2
1
2
چکیده [English]

Children are recruited by various forms in armed conflicts. UN-based International community has criminalized it as one of the examples of war crimes and predicted for its perpetrators penal sanctions. This article seeks to study and answer to this question: how is evaluated the effectiveness of international community's legislative criminal policy vis-á- vis this phenomenon. This paper examines and analyses the effectiveness of criminal policy by descriptive-analytical method with regard to and emphasis on the jurisprudence of international criminal tribunals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recruitment
  • International Criminal Law
  • War Crimes
  • children
  • Legislative Criminal Policy
  • International Criminal Courts
الف. کتب
اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی، ج 1، نشر میزان، 1390، چاپ سی‌ام.
جاویدزاده، حمیدرضا. سیاست جنایی سازمان ملل: چالش‌ها و رهیافت‌های مبارزه با نسل‌زدایی، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1392.
کیتی‌چایساری، کریانگساک. حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین آقایی جنت مکان، انتشارات دانشور، چاپ اول 1382.
گلدوزیان، ایرج. بایسته‌ها‌ی حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و دوم، نشر میزان 1393.
میرمحمد صادقی، حسین. حقوق کیفری اختصاصی(1) جرایم علیه اشخاص، چاپ چهاردهم، نشر میزان بهار 1393.
ب. مقالات
رنجبریان، امیرحسین و مهدیه ملک الکتاب خیابانی. «دادگاه ویژه سیرالئون : فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی‌کیفرمانی»، مجله حقوقی بین‌المللی، ش 43 ، سال 1389.
زمانی، سیدقاسم. «حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری با تأکید بر قضیه نیکاراگوئه»، مجله حقوقی، شماره 20، 1375.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین و منوچهر خزانی. «درآمدی بر پیش‌نویس قانون بین‌الملل جزا»، مجلۀ حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 19-18 ، سال 74-1373.
A. Articles
Cohn, Ilene. “The Protection of Children and the Quest for Truth and Justice in Sierra Leone”, Journal of International Affairs, Vol. 55, 2001.
Graziani, Laurene. “Review of the international case law concerning Children affected by armed conflicts”, available at: http://www.crin.org/docs/. 18/12/14
R. Liefländer, Thomas, “The Lubanga Judgment of the ICC: More than just the First Step?”, Cambridge Journal of International and Comparative Law (1), (2012).
Happold, Matthew. “Child Recruitment as a Crime under the Rome Statute of the International Criminal Court” (February 5, 2010). The Legal Regime of the International Criminal Court, 2009. Available at SSRN: http://ssrn.com.
Leveau, Fanny. “Liability under International Criminal Law for the War Crime of Recruitment and Use of Child Soldiers”, available at: theafricainstitute.uwo.ca/documents/.../LeveauFeb2012.pdf.
Mariniello, Triestino. “Prosecutor v. omas Lubanga Dyilo: The First Judgment of the International Criminal Court’s Trial Chamber”, International Human Rights Law Review 1 (2012) 1–11.available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2324375
Rosen, M. “Who is a child? The legal conundrum of chid soldiers”, Connecticut Journal of International Law, vol. 25
Odeh, Michael and Colin Sullivan. “Recent Developments in International Rehabilitation of Child Soldiers”, Available at www.yapi.org. 18/12/14
Popovski, Vesselin and Karin Arts. “International criminal accountability and children’s rights”, available at: jicj.oxfordjournals.org/content/7/2/443.full.
Schmidt, Alice. “Volunteer Child Soldiers as Reality: a Development Issue For Africa”, New School Economic Review, Volume 2(1), 2007.
Shara, Abraham. “Child Soldiers and the Capacity of the Optional Protocol to Protect Children in Conflict”, Availaible at: www.wcl.american.edu/hrbrief/10/3abraham.pdf‎.
Topa, Ilona. “Prohibition of child soldiering-international legislation and prosecution of
Perpetrators”, Hanse Law Review, 2007.
Kalsoven, Frits and L. Zegveld. “Constraints on the Waging of War, An Introduction to International Humanitatian Law”, (International Committee of the Red Cross, March 2001), avalaible at: www.loc.gov/rr/frd/.../Constraints-waging-war.pdf
B. Laws and documents
Convention on the Rights of the Child, Nov. 20, 1989, 1577 U.N.T.S. 3.
cape town principles and best practices (1997), available at http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles (1), pdf. 18/12/14
Report of the International Criminal Court for 2012/13, A/68/314, 13 August 2013, available at http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp . 18/12/14
interim report on the special court for sierra leone", uc berkeley war crimes center, april 2005, accessed online at http://socrates.berkeley.edr¡/-warcrime/Sl.htm.
Child Soldiers Global Report 2004, Available at http://www.child-soldiers.org/index.php. 18/12/14
A World Fit for Children, Avialable at http://www.unicef.org/specialsession/wffc/(visited on 18/12/14).
C. Judgments
ICC-01/04-01/06.14 March 2012, paras, 601-610.
Inter-American Court of Human Rights, Case of Vargas-Areco v. Paraguay, Judgment of September 26, 2006, available at http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1508.
ICC-01/04-01/06-2842, 14-03-2012.
ICC-01/04-01/06-803-tEN.
SCSL-04-14-AR72(31 May 2004), para. (A(1))available at: http://www.sc-sl.org/CASES/ProsecutorvsFofanaandKondewaCDFCase/AppealsChamberDecisions (visited on /18/12/14
situation in the democratic republic of the congo in the case of the prosecutor v .thomas lubanga dyilo, no. icc-01/04-01/06 402/ 593 14 March 2012.
Special Court For Sierra Leone , Omo Kenyatta Road • Freetown • Sierra Leone, 31 May 2004, p.13, available at: www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=g1I%2BjVTLIdI%3D&tabid... Visited on 18/12/14
special court for sierra leone, 31 may 2004, prosecutor against sam hinga norman (case no.scsl-2004-14-ar 72(e), pp.4-6, Available at: downloaded from worldcourts.com | International Case Law Database.
icc-01/04-01/06.14 march 2012.
D. Websites
www.yapi.org/rpchildsoldierrehab.pdf.
Special Representative Concerned by Systemic Recruitment of Children in Eastern DRC, aviailable at http://childrenandarmedconflict.un.org/press-release, visited on November 14, 2013.
Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, “Child Soldiers Global Report” , [Global Report 2008], available at: http://www.childsoldiersglobalreport.org/files/country_pdfs.
sierra leone and the special court for sierra leone, australian red cross research paper , pp.2 and 4, available at: www.redcross.org.au/files/2007_Civil_War_Sierra_Leone.pdf‎.
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/439/59/PDF/N0543959.pdf
http://www.child-soldiers.org/about_the_issues.php.
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/439/59/PDF/N0543959.pdf or
http://www.child-soldiers.org/index.php, visited on November 14, 2013.
A/RES/2675(xxv), avalaible at http://documents.un.org or http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r25_en.shtml