نقض حقوق علامت تجاری: جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت؟

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی (مؤسسه حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران

چکیده

تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، علاوه بر ارزش نظری، دارای فواید کاربردی بسیاری است. این فواید علمی و عملی، در خصوص جرم نقض حقوق مترتب بر یک علامت تجاری نیز صدق می‌کند. اهمیت این موضوع از آن روست که در کنار کمبود ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، قانون علائم تجاری ایران ـ به عنوان قانون خاص ـ حکمی در این زمینه نداشته و قانون جدید مجازات اسلامی ـ به عنوان قانون عام ـ حاوی ضابطه‌ای مبهم است. از پی‌آمدهای منفی این نارسایی قانونی، اختلاف نظر میان قضات بوده است. سوال اصلی این نوشتار آن است که آیا این جرم، جزء جرایم قابل گذشت است؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که این جرم، ماهیتاً جزء جرایم غیر قابل گذشت است. مقاله حاضر با کمک روش کتابخانه‌ای و میدانی و نگاه تطبیقی در حقوق برزیل، فرانسه و هند و آرای قابل دسترس، در فصل نخست، وضع قوانین موجود و رویه قضایی ایران را نقد و در فصل دوم، با استفاده از مبانی نظری حاکم بر موضوع، آن را بررسی می‌کند و در پایان، راهکاری روشن به قانونگذار و قضات پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infringement of Trademark Rights: Waivable or non-Waivable Crime?

نویسنده [English]

  • Mohsen Sadeghi
چکیده [English]

Determining of waivable or non-waivable of crimes has theoretical and practical benefits. These benefits effects about the crime of infringement of trademark rights. The importance of this subject is because of the scarcity of Iranian legal literature related to the mentioned subject, silence of the Trademark Act of Iran-as special Act- and ambiguity of Islamic punishment new Act-as general act. The above reasons have caused divergence of judgments in Iranian Law. The main question of this article is that: is the infringement of trademark rights considered as a waivable crime or not? The hypothesis of this paper is that the mentioned crime should be considered as a waivable crime. The research method of this article is based on the library study, interview and comparative view in Brazilian, Indian and French Laws and their accessible judgments. This paper constitutes two chapters: the first chapter criticizes the Iranian Acts and jurisprudence and the second chapter considers theoretical foundations of the subject. Finally, it suggests clear and practical solutions to Iranian Legislator and judges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waivable and non-Waivable Crimes
  • Infringement of trademark rights
  • Act
  • Jurisprudence
آشوری، محمد. «نقش زیاندیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 34، 1374.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی قضایی، جلد 2، تهران: انتشارات گنج دانش، 1363.
خالقی، علی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران: نشر شهر دانش، 1393.
خیرخواهان، جعفر. فضای کسب و کار در سال 2006، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386.
دفتر آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران، پاس‍خ و س‍والات از ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات و م‍ش‍اوری‍ن ح‍ق‍وق‍ی ش‍ورای‍ع‍ال‍ی ق‍ض‍ایی، جلد دوم، تهران: انتشارات دفتر آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران، 1363.
صادقی، محسن. «بررسی نام‌های دامنه از منظر حقوق مالکیت فکری با نگاهی به حقوق ایران»، مجله فقه و حقوق، 13، (1386)، 97-.
صادقی، محسن. اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، تهران: نشر میزان، 1384.
صدقی، منصور. «جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی و ضابطه اسلامی و ضابطه تفکیک آن»، نشریه پیام آموزش، 41، (1388)، 27-35.
عوده، عبدالقادر. التشریع الجنایی الاسلامی، جلد 1، بیروت: موسسه الرساله، 1413ه‍ ق.
کاظمی، امین. تعامل حقوق مالکیت فکری و نفع عمومی، تهران: نشر جنگل، 1392.
لطیف، حسین. «حق‌الله و حق‌الناس»، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، 69 -68.
مصاحبه با دکتر بهنام غفاری فارسانی، دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 19 تهران (دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم نقض علامت تجاری)، زمستان 1393.
میدری، قودچانی. سنجش و بهبود محیط کسب و کار، تهران: انجمن مدیران صنایع، 1387.
نجفی کریم. «گذشت متضرر از جرم و آثار آن»، مجله دادرسی، 54 (1384)، 57-65.
ولیدی، محمدصالح، شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، تهران: نشر جنگل، 1392.
De Pavia Bucasio, Rachel, Elizabeth Ferreira de Silva, Iolanda M. Fierro and Patricia P. Peralta. “Pharmaceutical Trademark Examination and its Implications for Self-Madication: Parameters in Brazil”, Journal of Intellectual Property Rights, 18 (2013), pp.439-47.
Drahos Peter, A Philosophy of Intellectual Property, Australia: Australian National University, Dartmouth, 1996).
France, Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 23 février 2015), accessed:; 2015/04/2015, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=363403.
Gangjee, Dev. “The Polymorphism of Trademark Dilution in India”, accessed: 28/06/2015, www.heinonline.org/HOL/landingPage?handle=hein.journals/tlcp17&div=32&id=&page
India, The Trade Marks Act, 1999, accessed: 2015/04/27, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128107.
Law No. 9.279 of May 14, 1996 (Industrial Property Law), last modified: 2015/04/27, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125397.
WIPO, WIPO Lex, accessed: 05/04/2015, http://www.wipo.int/wipolex/en/index.jsp.