تروریسم یک نشانه روانی ـ اجتماعی یا یک ابزار سیاسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

تروریسم یا اقدامات تروریستی از پدیده‌هایی است که به ویژه در دوره حاضر به عنوان یک معضل اجتماعی ـ سیاسی در عرصه بین‌المللی و داخلی، کشورهای مختلف را به خود مشغول ساخته است. به عنوان یک نمود فرهنگی و اجتماعی، تروریسم بهانه‌ای را برای برخوردهای مسلحانه در قالب جنگ برای برخی از ابرقدرت‌ها ایجاد کرده است. در قالب این برداشت تروریسم نشانه‌ای از یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید نسبت به آن واکنشی صورت گیرد. برداشت دیگری را که از تروریسم می‌توان ارائه کرد تلقی آن به عنوان یک ابزار عمدتاً سیاسی است که در کنار سایر ابزارهای موجود می‌تواند قدرت‌ها و گروه‌های سیاسی را در رسیدن به اهداف سیاسی خود یاری کند. این دو دیدگاه متفاوت در مقاله حاضر به صورت مشروح مورد بحث قرار گرفته‌اند تا ماهیت تروریسم به عنوان یک ابزار یا نشانه روشن شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Terrorism: A Social-Moral Syndrome or a Political Means

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mehra 1
  • Nourooz Kargari 2
1 Assistant Professor Department of Criminology and Criminal Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Member of the Scientific Board of Science and Research University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Terrorism or terrorist activities is a modern phenomena which has caused the most social and political upheavals both internally and internationally. This phenomenon has also been used by the super powers as an excuse for armed conflicts in the form of wars. From this point of view, terrorism is an economic, social and cultural syndrome against which some kind of reaction is a must. Another approach towards terrorism is regarding it as political means inter alia with other means that can be used by the political powers and groups for achieving their goals. Both viewpoints have been considered in the present article so that the nature of terrorism as a syndrome or as means to an end may be clarified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Violence
  • Terrorist groups
  • Psychology of Terrorists
الف. منابع فارسی
آشوری،‌ داریوش. دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات سهروردی، 1364.
اجتهادی، امیرمسعود. «ایالات متحده آمریکا و تروریسم در نظام امنیتی آسیای جنوبی». مجله نگاه 12 (1388): 70-54.
بخشی شیخ احمد، مهدی. «جهاد: ابن تیمیه تا بن لادن». مجله راهبرد 39 (1385): 215-195.
جلالی، محمود. «تروریسم از دیدگاه حقوق بین‌الملل با تأکید بر حادثه 11 سپتامبر 2001»، مجله نامه مفید 52 (1384): 75-42.
چامسکی، نوام. تروریست‌های جهانی چه کسانی هستند؟. ترجمه مجتبی طاهری (گزارش پژوهشی). تهران: نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383.
دیلپاک، عبدالرحمان. تروریسم. ترجمه واحد تدوین و ترجمه معاونت فرهنگی. چاپ اول. تهران: نشر مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1368.
راپوپورت، دیوید، سی.«تروریسم» در گزیده مقالات سیاسی ـ امنیتی، جلد اول، چاپ دوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.
ظهیری، صمد. «عقلانیت و تروریسم». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1385.
عالی‌پور، حسن. «توازن میان امنیت ملی و آزادی‌های فردی در پرتو مبارزه با جرایم تروریستی». پایان‌نامه دکترا، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1387.
فرهیخته، شمس‌الدین. فرهنگ فرهیخته. چاپ اول. تهران: انتشارات زرین، 1377.
مهربان، احمد. «11 سپتامبر و موج جدید عملیات انتحاری در خاورمیانه». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1387.
ب. منابع انگلیسی
Brockett., C. D. “Sources of State Terrorism in Rural Central America.” In State Organized Terror, edited by P. T Bushnell., V Shlapentokh., C. K Venderpool. and Sundram, J, Boulder, CO: Westview, 1991.
Carr. C, The Lessons of Terror: A History of Warfare Against Civilians. New York: Random House, 2003.
Fisk. R, “What Divers a Bomber to Kill Innocent Child?.” The Independent  (2000): http://www.independent.co.uk/
Gaucher, Ronald. The Terrorists: From Tsarist Russia to the O.A.S, Paula Spurlin. Trans, London: Secher&Warbury, 1968.
Gurr, T. R. “Political Origins of State Violence and Terror: A Theoretical Analysis.” In Government Violence and Repression: An Agenda for Research, edited by Stohl, M and Lopez. G. A , Westport, CT: Greenwood Press, 1986.
Hey. H. Gross Human Right Violations: A Search for Causes, A Study of Guatemala and Costa Rica. The hague: Nijhoff, 1995.
Joshi. C.L. “Sri Lanka: Suicide Bombers.Far Eastern Economic Review (2000): 30-50.
Kaplan. E. H, A Mintz., S Mishal. and C Samban. What Happened to Suicide Bombings in Israel? Insight from a Terror Stock Model, Unpublished Manuscript, Yale University, 2005.
Laqueur, Walter. A History of Terrorism. New Burnswick, Transaction Publishers, 2001.
Laqueur, Walter. The New Terrorism, Fanaticism and the Arms of Mass Destruction. New York: Oxford University Press, 1999.
Macdonald, Andrew. The Turner Diaries. Hillsboro, WV: National Vanguard Books, 1978.
Marari, Ariel. “Social, Organizational and Psychological Factors in Suicide Terrorism.” in Bonger, Bruce, Brown, Lisa, M, Beutler, Larry, E, Breckenridge, James, N, Zimbardo, Philip, G, (eds), New York: Oxford University Press, 2007.
Margalit. A. The Suicide Bombers, The New York Review of Books, 16 January 2003, http://www.nybooks.com/article.15979.
McCauley, Clark. “Psychological Issues in Understanding Terrorism and the Response to Terrorism.” In Psychology of Terrorism, edited by Bruce Bonger, Lisa. M Brown, Larry. E Beutler, James. N Breckenridge, Philip. G Zimbardo, New York: Oxford University Press, 2007.
McMauley. C. “Psychological Issues in Understanding Terrorism and the Response to Terrorism.” In The Psychology of Terrorism, edited by Stout. C, Westport, CT: Greenwood Publishing, 2006.
Neo, Denise. The John Hinckley Case, Court TV’s Crime Library, Available at: www.crimelibrary.com/terrorists_spies/assassins/john_hinckley/1.html.
Palestinian Center for Policy & Survey Research (PSR), 2002- wwwpcpsr.org.
Pape, Rabert. A, Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. New York: Random House, 2005.
Parry, Albert. Terrorism: From Robespierre to Arafat. New York: Vanguard press, 1976.
Pyszczynski. T, Abdolahi. A, Solomon. S, Greenborg. J, Cohen. F and Weise. D, Morality Salience, Martyrdom and Military Might: The Great Satan Versus the Axis of Evil, Personality and Social Psychology Bulletin, 2006.
Rummel. R. J. Death by Government. New Bunswick, NJ: Transaction Publishers, 1996.
Telhami. S. The Stakes: America in the Middle East. Boudler, CO: Westview Press, 2004. Horgan. J. The Psychology of Terrorism. London: Rutledge, 2005.
Welsh. B. “Globalization, Weak States and the Death Toll in East Asia.” In Violence and Politics: Globalization’s Paradox, edite by Worcester, K, Bermanzohn, S. A and Ungra, M, London: Routledge, 2002.