همپوشی در رفتار بزه (بررسی موردی نشر اکاذیب رایانه‌ای و افترا از طریق رایانه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات یزد، یزد، ایران

چکیده

قاعده اصلی برای حل چالش همپوشی عنوان‌های مجرمانه در قبال انجام یک رفتار، تعدد معنوی است. تعدد معنوی در قبال انجام یک رفتار واحد در نقض دو یا چند ارزش مورد حمایت قانونی که در مقرره‌های گوناگون آمده، صدق می‌کند؛ ولی در برخی موردها یک رفتار سبب همپوشانی عنوان‌هایی می‌گردد که تعدد خواه مادی و خواه معنوی بر آن صدق نمی‌کند؛ به ویژه آنکه تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، استثنایی بر قواعد تعدد پیش‌بینی کرده که نشان می‌دهد در برخی موردها ممکن است به طور ظاهری بیش از یک بزه رخ داده باشد در حالی که تعدد به شمار نمی‌رود. در این نوشتار، این چالش با بررسی موردی نشر اکاذیب رایانه‌ای که یک بزه رایانه‌ای و افترا از طریق رایانه که یک بزه سنتی است، به روش توصیفی و تفسیر مواد قانونی بررسی می‌شود و این نتیجه به دست می‌آید که همواره به صرف رفتار واحد که سبب تحقق بیش از یک عنوان مجرمانه شده، نباید تعدد معنوی را جاری کرد به ویژه در جایی که هر دو عنوان در یک راستا قرار دارند و از جهت عنوانی، یکی خاص و دیگری عام باشد که در اینجا عنوان مجرمانه خاص انتخاب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Overlap in Crime behavior (Case Study: Computer False Publishing and Computer related Defamation)

نویسندگان [English]

  • Hasan Aalipour 1
  • Elham Khorasani 2
1 Assistant professor of Tehran University College of Farabi, Tehran, Iran
2 Student Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Science and Research Branch Yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

The main principle to resolve the overlap in criminal titles against committing a behavior is intellectual diversity. Intellectual diversity against committing a single behavior applies for violation of two or several values supported by legal provisions cited in different regulation. In some cases, although, one behavior causes an overlap for the titles on which intellectual diversity is not applied? Particularly, the 2013 Islamic Penal Code, Art 134, Clause 2, has arranged an exception for the diversity principles that addresses a probability in which apparently more than one misdemeanor occurs in some cases, while this is not regarded as a diversity
This article is intended to examine above-mentioned challenge with the issue of cyber publishing false and computer related defamation as its case study. This is concluded that an intellectual diversity shall not be enforced due solely to a single behavior which has given rise to more than one criminal title; especially where both titles are aligned, but one is specific and the other general wherein the specific criminal title is chosen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Single Behavior
  • Multiple Titles
  • Multiplicity of Crime
  • Intellectual Diversity
  • Specific Criminal
  • Cyber False Publishing and Computer Related Defamation
آقایی‌نیا، حسین. حقوق کیفری اختصاصی ـ جرایم علیه اشخاص (شخصیّت معنوی). ویرایش سوم. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1394.
ایمانی، عباس. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. ویرایش دوم. تهران: انتشارات نامه هستی، 1386.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. چاپ بیست و هشتم. تهران: انتشارات گنج دانش، 1394.
شامبیاتی، هوشنگ. حقوق کیفری اختصاصی. جلد یک. چاپ دوم. تهران: انتشارات مجد، 1393.
طریحی، فخرالدین. مجمع‌البحرین. جلد یک. چاپ سوم. تهران: کتابفروشی مرتضوی، 1375.
عالی‌پور، حسن. حقوق کیفری فناوری اطلاعات. چاپ اول. تهران: انتشارات خرسندی، 1390.
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی. چاپ اول. تهران: انتشارات جاودانه، 1387.
میرمحمّدصادقی، حسین. جرایم علیه اشخاص ـ حقوق کیفری اختصاصی (1). ویرایش دوم. تهران: نشر میزان، 1392.
ولیدی، محمدصالح. حقوق جزای اختصاصی. جلد دوم. چاپ هشتم. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1385.