بررسی جرم‌شناختی تأثیر بیماری افسردگی ماژور بر نگرش نسبت به مواد مخدر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، عضو هیئت علمی (مربی)، گروه حقوق، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران

چکیده

این پژوهش از نوع علّی‌ ـ مقایسه‌ای، به منظور بررسی جرم‌شناختی تأثیر بیماری افسردگی ماژور، به عنوان یکی از اختلالات روانی، با توجه به پیامدهای این اختلال (انحراف ـ ارتکاب جرم )و تأثیر این بیماری به عنوان یک عامل مؤثر در آسیب‌‌پذیری این افراد در رابطه با رفتارهای پرخطر، نوع نگرش این بیماران نسبت به سوءمصرف مواد مخدر، و به روش میدانی می‌باشد. به این منظور 40 نفر در شهرستان بهبهان مورد آزمون قرار گرفتند. آزمودنی‌ها20 بیمار افسرده ماژور، 10 مرد و 10 زن و20 فرد عادی همتاشده، 10 مرد و 10 زن بودند. بیماران و افراد عادی از نظر سن، وضعیت تأهل، جنسیت و تحصیلات همتا شدند. برای بررسی از پرسش‌نامه نگرش نسبت به مواد مخدر برای آزمودن، دو گروه استفاده شد. داده‌های به دست‌آمده از طریق روش‌های آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد و آمارهای استنباطی (آزمون خی‌دو) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد: در رابطه با نگرش نسبت به مواد مخدر بین افراد افسرده ماژور در نگرش کلی، هیجان‌ها، باورها و آمادگی عمل نسبت به سوءمصرف مواد مخدر، نسبت به افراد عادی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به عبارتی افراد افسرده آسیب‌پذیرتر می‌باشند. این پژوهش با تکیه بر شاخه جرم‌شناسی روان‌شناختی (روانی) انجام گرفته است، که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل روانی پیدایش جرم، با هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران ‌می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminological Study the Impact of Major Depressive Disorder on Attitudes toward Drugs

نویسندگان [English]

  • Gholamhosein Karimi kohaki
  • Mehri Zamanzadeh Behbahani
Ph.D. Student, Criminal Law and Criminology, Faculty member (Educator), Department of Law, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran
چکیده [English]

Delinquent disease that affects the outer and inner conscious and unconscious motivations crime is committed. And hence in need of correction and treatment some deviations and crimes are being committed by people with mental disorders. These people are a bunch of people with major depression. Criminologists found to provide a thorough study of crime and deviance at the same time or inclination to investigate organized crime and crime situation before payment. Field research method was causal-comparative method to predict the impact of depressive illness major relationship with attitude toward drug. To this end, 40 people were tested in Behbahan city. Subjects were 20 patients with major depression and 20 normal matched, 10 male and 10 female. To check out questionnaires to examine attitudes towards drugs, the two groups were used. Data obtained through descriptive statistics, frequency and percentage and inferential statistics (chi-square test) were analyzed. The results showed: in terms of attitudes towards drugs among individuals with major depression, the general attitude, emotions, beliefs and readiness to act against drug abuse, there is a significant difference compared to normal individuals. This means that depressed people are more vulnerable. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude towards Substance Abuse
  • Major Depression
  • Drug Attitude Inventory
  • Mental Criminology
آراسته، مدبر، بیان شریفی‌سقر. «میزان شیوع اختلالات روان‌پزشکی در زندانیان زندان مرکزی سنندج». مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی 4 (1387): 70-69.
امانت، ابراهیم. افسردگی و خودکشی. چاپ اول. تبریز: انتشارات ابن‌سینا، 1348.
امری، گری. چیرگی بر افسردگی. چاپ اول. ترجمه پروانه محمدخانی و ابراهیم رضایی دوگاهه. یزد: انتشارات یزد، 1384.
انگاره‌چی،‌ علی‌رضا. کیمیاگری در افسردگی. چاپ اول. تهران: نشر نشانه، 1387.
بدار، لوک، ژوزه دزیل و لوک لامارش. روان‌شناسی اجتماعی. چاپ سوم. ترجمه منوچهر گنجی. تهران: نشر ساوالان، 1383.
بیات، نسترن. «تعیین شیوع مصرف مواد در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی بستری‌شده در بخش روان‌پزشکی بیمارستان رسول اکرم (ص) از مهر ماه 1379 الی 1381». رساله دکترا، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، 1382.
پورافکاری، نصرت‌الله. فرهنگ جامع‌ روان‌شناسی ـ روان‌پزشکی. جلد اول. چاپ پنجم. تهران: مؤسسه فرهنگ معاصر، 1385.
تنسلی راندولف، هریسون. روان‌پزشکی. چاپ اول. ترجمه بابک شکوهی و محمدرضا شمس‌انصاری و محمدعلی‌ شادیان حقیقی. تهران: انتشارات فروغ اندیشه، 1372.
راتوس، ‌اسپنسر. روان‌شناسی عمومی. چاپ اول. ترجمه حسین ابراهیمی‌مقدم، خدیجه ابوالمعالی، بایرام علی رنجگر، افسانه طاهری، فریبا نبوی آل آقا، علی پیکانی، علی عسکری، محمد مظفری، ضیاء‌الدین رضاخانی، مهدی محی‌الدین بناب و حمید محمدی فرود. ویرایش حمزه گنجی. تهران: نشر ساوالان، 1386.
سادوک، ویرجینیا، بنجامین سادوک.‌ چکیده روان‌پزشکی بالینی. چاپ اول. ترجمه نصرت‌الله پورافکاری. تهران: انتشارات آزاده، 1380.
شاملو، سعید. آسیب‌شناسی روانی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات رشد، 1383.
شاملو، سعید. بهداشت روانی. چاپ بیست ‌و یکم. تهران: انتشارات رشد، 1388.
صادقی، مجید، مانلی صادقی. درباره افسردگی. چاپ اول. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1383.
صناعی‌زاده، حسین. پزشکی قانونی؛ چاپ اول. تهران: انتشارات دادگستر، 1387.
فخرایی، علی. «اختلالات خلقی همراه با اعتیاد». فصلنامه‌ اعتیاد 2‌ (1386): 42-41.
فلک، فردریک. افسردگی. چاپ دوم. ترجمه نصرت‌الله پورافکاری. تبریز: انتشارات رسالت، 1364.
کراز، ژاک. بیماری‌های روانی. چاپ چهارم. ترجمه محمود منصور و پریرخ دادستان. تهران: انتشارات رشد، 1386.
کی‌نیا، مهدی. روان‌شناسی جنایی. چاپ اول. تهران: انتشارات رشد، 1376.
کی‌نیا، مهدی. مبانی جرم‌شناسی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
‌کی‌نیا، مهدی، مبانی جرم‌شناسی. جلد دوم (بخش اول). چاپ هفتم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1384.
محمدنژاد قادیکلایی، پرویز. «علل گرایش به مواد مخدر و تأثیر آن در ارتکاب جرم». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، 1372.
مکنزی، کوام، تونی اسمیت. افسردگی. چاپ سوم. ترجمه منیر سنگلجی. تهران: نشر پیدایش، 1385.
نجفی توانا، علی. جرم‌شناسی، چاپ شانزدهم. تهران: انتشارات آموزش و سنجش، 1392.
نریمانی، علی‌اصغر، امان علوی‌باجگانی. «بررسی اختلالات روانی در زندانیان مرد شهر یزد در تابستان 1379». رساله دکترا، یزد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، 1385.
نوربها، رضا. زمینه حقوقی جزای عمومی. چاپ هشتم. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1382.
وایزمن، میرنا‌ام. غلبه بر افسردگی با کمک روا‌ن‌درمانی بین‌فردی. چاپ اول. ترجمه مهدی سلیمانی. تهران: نشر قطره، 1388.
یان‌، کریستنسن، هاگ واگنر و سباستین هالیدی. روان‌شناسی عمومی. چاپ اول. ترجمه ابوالقاسم ‌بشیری و جمشید مطهری و رحیم ‌میردریکوندی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1385.