انسجام حقوقی در حقوق کیفری بین‌المللی (با توجه به کثرت در منشأ و ارگان‌های اجرایی ـ قضایی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور، گروه حقوق استان قزوین، ایران

چکیده

درجات مختلف انسجام حقوقی در یک نظام حقوقی را می‌توان در قالب‌های زیر طبقه‌بندی کرد: 1- نظام کاملاً منسجم است؛ 2- کثرت‌گرایی حقوقی در نظام حادث شده است؛ 3- نظام حقوقی چندپارگی را تجربه می‌کند.
حقوق کیفری بین‌المللی دارای هم‌پوشانی با حقوق بین‌الملل عمومی است لذا مفاهیم و مراجع حقوق بین‌الملل عمومی بر آن تأثیرگذار است. به علاوه این رشته در عین حال نسبتاً جدید است لذا مشخصاً در مسائلی در خصوص هنجارها، سلسله‌مراتب دادگاه‌ها و شناسایی مقررات قابل اعمال تعارضاتی به وجود می‌آید که مشخصاً قابل حل و فصل نیست.
برای مثال سلسله‌مراتب دیوان بین‌المللی دادگستری با دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، سلسله‌مراتب دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نسبت به هم و سلسله‌مراتب دیوان‌های حقوق بشر با محاکم کیفری بین‌المللی و در نهایت جایگاه شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات مؤثر در امور قضایی و جایگاه این تصمیمات بر آرای محاکم کیفری بین‌المللی ازجمله این مسائل است. در این نوشتار چنین استدلال می‌شود که با وجود چنین تعارضات و ابهاماتی حقوق کیفری بین‌المللی در چارچوب مفهوم کثرت‌گرایی حقوقی قرار می‌گیرد نه چندپارگی حقوقی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Coherence in International Criminal Law (According to the Multiplicity of Institutions and Origins)

نویسنده [English]

  • Alireza Bagheri Abyaneh
Assistant Professor of Payam Noor University, Qazvin Province, Iran
چکیده [English]

The coherence of a legal system can be classified in three degrees: 1- The system is completely coherent; 2- Legal pluralism can be occurred in a legal system; 3- The legal system experiences some degrees of fragmentation. International criminal law overlaps international law thus many concepts and institutions of international law affect it. Additionally it is a new discipline in law hence it has its own system. Thus In some subjects the conflict of norms, the obscurity in hierarchy of institutions and finding the appropriate regulation are inevitable.
For example the relationships between ICJ and ICC or relationships between the international criminal courts are obscure.
By paying attention to these kinds of problems, it can be argued that this system is a kind of legal pluralism and the fragmentation does not happen at least right now.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Pluralism
  • fragmentation
  • International Criminal Law
  • Human Rights
  • International Humanitarian Law
الف. منابع فارسی
عسگری، پوریا. «مسؤولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل». مجله حقوقی بین‌المللی 40 (1388): 169-142.
کیتی‌چایساری، کریانسانگ. حقوق کیفری بین‌المللی. ترجمه حسین آقایی جنت مکان. انتشارات دانشور، 1382.
مومنی، مهدی. حقوق بین‌الملل کیفری. تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1394.
 
ب. منابع انگلیسی
Burke White, W. “International Legal Pluralism.” Michigan Journal of International Law 25 (2003-2004): 963-979.
Croce, Mariano. “Does Legal Institutionalism Rule Out Legal Pluralism?.” Utrecht Law Review 7(2) (2011): 42-59.
De Wet, Erika. “The Implications of President Al-Bashir’s Visit to South Africa for International and Domestic Law.” Journal of International Criminal Justice 13(5) (2015): 1049-1071.
Fitzmaurice Malgosia,“History of Article 38 of the Statute of International Court of Justice.” Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies Research Paper 232 (2016). Electronic Copy https://ssrn.com/abstract=2774354.
Greenwalt, A.K.A. “The Pluralism of International Criminal Law.” Indiana Law Journal 86(3) (2011): 1064-1131.
Herrik, Larissa Van Den, Stahn Carsten. The Diversification and Fragmentation of International Criminal Law. Leiden, Netherland: Martinus Nijhoff Publisher, 2012.
Melman, Jesse. “The Possibility of Transfer(?): A Comprehensive Approach to the International Criminal Tribunal for Rwanda’s Rule 11bis To Permit Transfer to Rwandan Domestic Courts.” Fordham Law review 93(7) (2011): 1271-1332.
Nouwen, Sarah M.H. “‘Hybrid Courts’ The Hybrid Category of a New Type of International Crimes Courts.” Utrecht Law Review 2(2) (2006): 190-214.
Schiff Berman, Paul. “Global Legal Pluralism.” Southern California Law Review 80 (2007): 1155-1237.
Sliedregt, Elies Van and Vasiliev Sergey. Pluralism in International Criminal Law. Oxford: Oxford Publisher, 2014.
Sliedregt, Elies van. “Pluralism in International Criminal Law,” Leiden Journal of International Law 25(4) (2007): 847-855.