اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر وحید اشتیاق

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار پژوهشکده حقوق شهردانش، تهران، ایران

eshtiyaghgmail.com

سردبیر

دکتر محمد آشوری

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ashouri_mohammadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد آشوری

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ashouri_mohammadyahoo.com
88811581

دکتر وحید اشتیاق

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار پژوهشکده حقوقی شهردانش، تهران، ایران

eshtiyaghgmail.com
88811581

دکتر سیدقاسم زمانی

دکتری حقوق بین الملل استاد، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

drghzamanigmail.com
88811581

دکتر علی خالقی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

akhaleghiut.ac.ir
88811581

دکتر محمدجعفر حبیب زاده

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

habibzammodares.ac.ir
88811581

دکتر حسین غلامی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

gholami1970yahoo.com
88811581

دکتر حسنعلی موذن زادگان

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

moazenzadegangmail.com
88811581

نسرین مهرا

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

docnasmail.com
09121242877

حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

azadesarlakgmail.com
88811581

ویراستار ادبی نشریه

سمیرا نعمتی

مدیریت اطلاعات ویراستار و صفحه آرا/ پژوهشکده حقوقی شهر دانش

editorsdil.ac.ir

کارشناس نشریه

مریم گل محمدی

مدیریت اطلاعات کارشناس نشریه

submitsdil.ac.ir