رهبری باند مجرمانه و تشدید مجازات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می‌شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می‌کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصرة 2 مادة 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می‌پردازد. طبق تبصرة مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان‌دهی یا اداره گروه مجرمانه است.» به این ترتیب می‌توان گفت که ممکن است یک گروه مجرمانه بیش از یک نفر سردسته داشته باشد. برای مثال، یک نفر اقدام به طراحی، نفر دوم اقدام به سازمان‌دهی، نفر سوم اقدام به تشکیل و نفر چهارم اقدام به ادارة گروه نماید. نوعاً طراحی بر مصادیق دیگر مقدم است. رهبر باند به دیگران دستور می‌دهد و آنها نیز دستورات او را اجرا می‌کنند. ولی قانونگذار مصادیق متعددی را برای رهبری باند در نظر گرفته است. لازم به‌ذکر است که جرم ارتکابی توسط گروه باید در راستای اهداف گروه باشد وَالّا ربطی به رهبر باند نخواهد داشت. سؤالاتی که در باب رهبری باند قابل‌طرح است، آن است که ماهیت رهبری باند چیست؟ معاونت است یا مشارکت؟ آیا رهبری باند مستلزم دخالت در عنصر مادی است؟ مجازات اعضای گروه در وضعیت رهبر باند تأثیر دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمان‌یافته چیست؟ مقاله حاضر در مقام پاسخ‌دهی به سؤالات مزبور است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heading a Criminal Gang and Aggravation of Punishment

نویسنده [English]

  • Mansour Rahmdel
Faculty Member, Faculty of Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Leading a criminal gang is one of the personalized factors of aggravation of the punishment. It means that the legislator aggravates the punishment of the some perpetrators which have such a personalized factor. Note 2 of the article 130 of the Iranian Islamic Penal Code refers to the examples of leading a gang, without defining leading a gang. According to it Leadership is defined as forming, or planning, or organizing or directing a criminal gang. So it seems that a criminal gang could have more than one leader. For example, one of them forms, the other one plans, and the third one organizes and the fourth one directs the criminal gang. Typically, planning is prior to other forms of leadership. It seems that a leader orders others and they obey his orders. It is noteworthy that the committed crime by the members of the gang should be in line to the gang aims, otherwise it could not be regarded as a crime committed by the gang. The current paper is going to answer the following questions: what is the substance of leading a gang? Aiding and abetting or accomplishment? Is it necessary for the leader to participate in material element (actus reus) of the crime? How the punishment determined for members influences the punishment of the leader? What does an organized criminal gang mean? The method of research is an analytical one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leading a Gang
  • Aiding and Abetting
  • Accomplishment
  • Organized Criminal Gang

فهرست منابع

الف. منابع فارسی
آزمایش، علی. تقریرات درس حقوق کیفری عمومی. دوره دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی. تهران: دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1392.
آقایی جنت‌مکان، حسین. حقوق کیفری عمومی. جلد دوم. تهران: انتشارات جنگل، 1390.
باهری، محمد. حقوق جزای عمومی. به کوشش دکتر علی آزمایش. تهران: انتشارات نگاه معاصر.
زراعت، عباس. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. تهران: ققنوس، 1392.
ساکی، محمدرضا. حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، با لحاظ قانون جدید مجازات اسلامی 1392 و اصلاحات و تجدیدنظر کلی. جلد دوم. تهران: انتشارات جنگل، 1392.
سلطانی، مهدی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم. تهران: انتشارات دادگستر، 1391.
شمس ناتری، محمدابراهیم، حمیدرضا کلانتری، ابراهیم زارع و زینب ریاضت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. جلد اول: حقوق جزای عمومی. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1392.
صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات طرح نو، 1382.
عدالتخواه، محمدرضا. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.
محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری. جلد سوم. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376.
مصدق، محمد. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی. تهران: انتشارات جنگل، 1392.
ب. منابع خارجی
Albanese, Jay S. “The Causes of Organized Crime.” Journal of Contemporary Criminal Justice 16(4) (2000): 409-423.
Dickie, John. Cosa Nostra: A History of the Sicilian Mafia. London: Palgrave Macmillan, 2005.
D'Alfonso, Steven. “Why Organized Crime and Terror Groups Are Converging.” September 4, 2014. https://securityintelligence.com/why-organized-crime-and-terror-groups-are-converging/ (last Visited October 21, 2017).
Ellis, Stephen and Mark Shaw. “Does Organized Crime Exist in Africa?.” African Affair 114/457 (2015): 505-528.
Hauck, Pierre and Sven Peterke. “Organized Crime and Gang Violence in National and International Law,” International Review of the Red Cross 92(878) (June 2010): 407-436.
Kegö, Walter and Alexandru Molcean. Russian Speaking Organized Crime Groups in the EU. Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2011, ISBN: 978-91-86635-05-3 Printed in Singapore.
Lal Sharma, Madan. (1999), “Organised Crime in India: Problems & Perspectives.” The International Seminar Visiting Experts’ Papers, New Delhi, 1999.
Murray, Kenneth. “Dismantling Organized Crime Groups through Enforcement of the POCA Money Laundering Offences.” Journal of Money Laundering Control 13(1) (2010): 7-14.
Paoli, Letizia. “Organized Crime in Italy: Mafia and Illegal Markets - Exception and Normality.” In Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond, edited by Cyrille Fijnaut and Letizia Paoli, 263-302. Dordrecht: Springer, 2004.
Raymond Cho, Kim-Kwang. “Organized Crime Groups in Cyberspace: A Typology.” Trends in Organized Crime 11 (2008): 270-295.
Reynolds, Lucy and Martin McKee. Organised Crime and the Efforts to Combat It: A Concern for Public Health. Published online Nov 15, 2010.
Raymond Choo, Kim-Kwang & Russell G. Smith. “Criminal Exploitation of Online Systems by Organized Crime Groups.” Asian Criminology 3 (2008): 37-59.
Wikipedia. “Crime Boss.” Last Modified December 1, 2019. https://en..org/wiki/Boss_(crime).