بازدارندگی راهبردهای سازمان تعزیرات حکومتی (مطالعه موردی تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان در ایلام)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران .

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان ازجمله رفتارهایی هستند که آسیب‌های حاصل از آنها معمولاً طیف وسیعی از افراد جامعه را درگیر خود می‌کند. مشخص است که کنترل این رفتارها، جلوگیری از گسترده شدن ابعاد و نتایج زیان‌بار آنها و از همه مهم‌تر ایجاد بازدارندگی از تکرار آنها ازجمله اهداف و رسالت‌های سازمان‌های درگیر با حوزه عدالت تعزیراتی است. یکی از مهم‌ترین سازمان‌های متولّی این امر در ایران سازمان تعزیرات حکومتی است که از طریق پیگیری راهبردهای پیشگیرانه و اجرای اقدامات بازدارنده، هدف کاهش آمار این تخلفات را دنبال کرده است. در این مجال با روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و از طریق ابزار پرسش‌نامه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS به تحلیل میزان بازدارندگی راهبردهای این سازمان در قبال تخلفات مذکور پرداخته‌ایم. به‌طور کلّی نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اجرای صحیح برنامه‌های نظارتی و قطعیت بخشیدن به کشف تخلفات و ارائه پاسخ‌ها، می‌تواند بیشترین بازدارندگی را ایجاد کند. همچنین یافته‌های میدانی نشان می‌دهد که برخلاف عقیده مخاطبین، شدت مجازات در عمل نتوانسته است به ایجاد بازدارندگی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deterrence of Ta'zirat Organization Strategies (Case Study of Health, Drug and Treatment Delinquency in Ilam)

نویسندگان [English]

  • Nematallah Byranwandy 1
  • Ghobad Kazemi 2
1 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor of Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Delinquency in the field of health, medicine, and treatment are among the behaviors whose injuries usually affect a wide range of people in the community. It is clear that controlling these behaviors is to prevent them from spreading their detrimental effects and, most importantly, to deter repetition, including the goals and missions of organizations involved in the field of ta'zirat justice. One of the most important organizations in Iran is the government sanctions organization, which has pursued the goal of reducing the number of violations by pursuing preventive strategies and implementing deterrent measures. In this study, through descriptive-analytical research and questionnaire tools, SPSS software was used to analyze the level of deterrence strategies of the organization against the mentioned violations. Overall, the results of this study show that proper implementation of surveillance programs and identifying violations and providing answers can provide the greatest deterrence. The field findings also show that, contrary to the opinion of the audience, the severity of punishment in practice has not helped to create deterrence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deterrence
  • Ta'zirat
  • Health
  • Medicine
  • Treatment

فهرست منابع

الف. منابع فارسی
اکبری، جهاندار، محمد آشوری، محمدعلی اردبیلی و علی صفاری. «فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران». مجله پژوهش حقوق کیفری 8 (1399): 41-10.
امیرعلائی، شمس‌الدین. مجازات اعدام. تهران: کتابخانه دهخدا، 1375.
بکاریا، سزار. جرایم و مجازات‌ها. ترجمة محمدعلی اردبیلی. تهران: میزان، 1380.
پرادل، ژان. تاریخ اندیشه‌های کیفری. ترجمة علی‌حسین نجفی ابرندآبادی. تهران: مجد، 1381.
فوکو، میشل. مراقبت و تنبیه، تولد زندان. ترجمة نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده. تهران: نشر نی، 1385.
منتسکیو، روح‌القوانین. ترجمة علی‌اکبر مهتدی. تهران: نشر کاویان، 1343.
ب. منابع خارجی
Akers, R. L. and Christine, S. Sellers. Criminological Theories: Introduction, Evolution and Application. Fourth Edition. Los Angeles, California: Roxbury Publishing Company, 2004.
Ball, John, C. “Deterrence Concept in Criminology and Law.” The Journal of Criminal Law and Criminology 46(3) (1955): 347-354.
Becker, G, S. “Crime and Punishment: An Economic Approach”. Journal of Political Economy 78 (1968): 169-217.
Clark, R. D. “Celerity and Specific Deterrence: A Look at Evidence.” Canadian Journal of Criminology 30 (1988): 109-130.
David, Bayley. Policing for the Future. New York: Oxford, 1994.
Gibbs, J. P. “Crime Punishment and Deterrence.” Social Science Quarterly 48 (1968): 515-530.
Hudson, Barbara. Understanding Justice, Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory. London: Milton Keynes, Open University Press, 2003.
Kennedy, D. M. Deterrence and Crime Prevention. London: Routledge Pub, 2009.
Maxwell, Sheila Royo, Gray M. Kevin. “Deterrence: Testing the Effects of Perceived Sanction Certainty on Probation Violations.” Sociological Inquiry 70 (2006): 113-136.
Meier, R. “The Deterrence Doctrine and Policy: a Response to Utilitarian in Preventing Crime.” edited by J, Cramer. Sage Criminal Justice System Annuals, Vole. 10. Beverly Hills: Sage Publications, 1978.
Mendes Silva, M. “Certainty Severity and their Relative Deterrent Effects: Questioning and Implication of Role of Risk in Criminal Deterrence Policy.” The Policy Studies Journal 32 (2004): 1-63.
Nagin, D. “General Deterrence: A Review of the Empirical Evidence.” In Deterrence and Incapacitation: Estimating of the Criminal Sanction an Aim Rotes, edited by A. Blumstein, J. Cohen and D. Nagin, 343-369. Washington, Dc: National Academy of Sciences, 1973.
Newman, Graeme. Just and Painful. New York: Macmillan, 1983.
Paternoster and Piquero. “Reconceptulizing Deterrence: Consequences and Criminal Behavior.” Journal of Quantitative Criminology 20 (1995): 34-53.
Siegel, J. Larry. Criminology. Seventh Edition. Massachusetts: University of Massachusetts, 2000.
Singer. B. F. “Psychological Studies of Punishment.” California Law Review 58 (1970): 405-443.
Stafford, Mark C., and Mark War. “Reconceptualization of General and Specific Deterrence.” Journal of Research in Crime and Delinquency 30 (1993):123-135
William. K. R. and R. Hawkins. “Perceptual Research on General Deterrence: a Critical Review.” Law and Society Review 20 (1998): 545-572.
Wright, Valerie. Deterrence in Criminal Justice: Evaluating Certainty vs. Severity of Punishment, The Sentencing Project: 1–9, Archived, 2010.