تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصله‌گذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 (نویسنده مسئول)، استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، پژوهشکده حقوقی شهر دانش، تهران، ایران.

3 دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد (تهران مرکز) و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه استان تهران، ایران.

10.22034/jclc.2021.261197.1451

چکیده

شیوع بیماری عفونی کووید 19 و فاصله‌گذاری اجتماعی تأثیر عمیقی بر نرخ جرایم مختلف گذاشته است. در این نوشتار، تلاش شده تا تأثیر شرایط حاضر بر نرخ برخی جرایم در استان تهران و چندین شهرستان مهم این استان، موردِ‌بررسی قرار بگیرد.
دراین‌راستا، ابتدا داده‌های مربوط به جرایم موردِمطالعه در این پژوهش که در ایام پس از رواج بیماری و آغاز اقدامات مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی و در بازه زمانی ابتدای اسفند 1398 تا پایان مهر 1399 در استان تهران به پلیس گزارش شده بود، ازطریق نهادهای رسمی جمع‌آوری گردید. سپس داده‌های موجود مربوط به جرایم مذکور با مدت مشابه در سال قبل، یعنی ابتدای تیر 1398 تا پایان بهمن 1398 در همین استان جمع‌آوری شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی استفاده شده است. برای مقایسه وضعیت شهرستان‌ها و همچنین استان تهران ازنظر ارتکاب جرم قبل و بعد از کرونا، شاخص درصد رشد نسبی ارتکاب جرم در دوران بعد از کرونا نسبت به قبل از کرونا محاسبه شده است.
یافته‌های پژوهش تأیید می‌کند که شیوع بیماری کووید 19 و دستور بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی، الگوهای فعالیت روزمره را تغییر داده و ساختارهای فرصتی ایجادشده در اثر این تغییرات، باعث تغییر در نرخ جرایم شده‌اند.
این یافته‌ها ضرورت آگاهی درمورد افزایش خطر انواع خشونت‌های خانگی، به‌ویژه کودک‌آزاری در دوره شیوع بیماری، لزوم تقویت آموزش چگونگی پاسخگویی مؤثرتر و ایمن اورژانس اجتماعی به درخواست‌های خشونت خانگی، تشویق به گزارش انواع خشونت‌های خانگی، فراهم نمودن امکانات برای گزارش سریع‌تر خشونت خانگی و کودک‌آزاری، راه‌اندازی خدمات کمک اجتماعی برخط، ساخت برنامه‌های تلویزیونی شاد و افزایش اَشکال جایگزین ناظرین توانمند در اجتماع را موردِ‌تأکید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the Covid-19 disease and social distance on crime rates (Case study: Tehran province)

نویسندگان [English]

  • Ali Saffari 1
  • Razieh Saberi 2
  • Zeinab Laki 3
  • Abbas Rezaei 4
1 Associate professor, Department of Criminal law & Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant professor of Criminal law & Criminology, Shahr Danesh Law Institute, Tehran, Iran.
3 Ph.D. in Criminal law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Student in Criminal law and criminology, Faculty of Humanities, Azad University (Central Tehran) and Prosecutor, Firoozkooh city, Tehran province, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The prevalence of Covid-19 infectious disease and social distance have had a profound effect on the rates of various crimes. In this article, we try to influence the current situation on the rates of some crimes such as Theft, Intentional serious bodily injury, Drug addiction, Organized fraud, Disruption of public order and comfort, Child abuse, Participation in mass conflict, Snatching and pick pocketing in Tehran province and severa
l important cities of this province, namely Tehran, Damavand, Shahr-e Rey, Shahriyar, Pakdasht, Islamshahr, Varamin and Mallard should be studied.
Initially, the data related to the crimes studied in this study, which were reported to the police in Tehran province in the days after the spread of the disease and the beginning of measures related to social distancing and in the period from March 2019 to the end of October 2020, were collected through official institutions. Then, the available data related to the mentioned crimes with the same period in the previous year, i.e., the beginning of July 2019 to the end of February 2019 were collected in the same province. In order to better understand how the current situation affects the crime rate, the data related to several important cities of this province were separated from each other and then both periods were compared in terms of changes in the number of crimes studied in the cities in this study. Descriptive statistics method was used to analyze the data. To compare the situation of cities and Tehran province in terms of crime before and after the corona, the index of relative growth of crime in the post-corona period compared to before the corona has been calculated.
The prevalence of Covid-19 disease and the social order of social distancing have had different effects on different crimes. During the outbreak of this disease, all the crimes studied in the present study in Tehran province decreased and only the crime of drug addiction increased. The change in crime rates, both in Tehran province and in different cities of this province, varies depending on the type of crime.
Findings confirm that social constraints have changed the patterns of daily activities and the opportunity structures created as a result of these changes have changed the crime rate. These findings underscore the need for public awareness of the increased risk of domestic violence, especially child abuse during outbreaks, the need to strengthen education on how to respond more effectively and safely to social emergency requests, and the encouragement of domestic violence reporting, provide facilities for faster reporting of domestic violence and child abuse, launch online social assistance services, build happy television programs, and increase alternative forms of empowering community observers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • distancing social
  • Crimes Rate
  • Theory of Routine Activity