مطالعه و بررسی زنا و تجاوز به عنف نسبت به کودکان در نظام کیفری ایران و انگلستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

چکیده

از منظر قانونگذار مجازات اسلامی,وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حداعدام می شود .زنای به عنف ارتکاب عمل نزدیکی بایک زن و یا دختر برخلاف میل و توافق او می باشد خواه غلبه برتمایل او باتهدید و اعمال زور باشد خواه با مخدوش نمودن رضایت او از طریق اغفال و فریب انجام گیرد. برای اولین بار در قانون مجازات مصوب1392در ماده 224 مصادیقی از عدم رضایت در زنا ذکر گردیده است که با کاستی های فراوانی روبه روست .برقراری رابطه جنسی با کودک زیر سن نه سال در صورتی که طفل ازروی فریب و اغفال رضایت به رابطه جنسی بدهد تجاوز به عنف است که مجازات آن اعدام می باشدواگر کودک رضایت به زنا داشته باشد تجاوز به عنف نمی باشد که قابل تامل است.همچنین در حقوق کیفری انگلستان به موجب قانون جرایم جنسی مصوب 2003عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند.فردی که زیر شانزده سال است نمی‌تواند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهد لذا رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به طور خودکار تجاوز محسوب می‌شود بدون اینکه نیازی به اثبات اجبار باشد.هرچند در مقررات موضوعه ورویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجوددارد. در این نوشتار با روش تحلیلی–توصیفی قائل شدن رضایت از سوی قانونگذار برای کودک مورد واکاوی قرار گرفته است وسعی شده است ضمن تحلیل جرم تجاوز به عنف, واکنش علیه آن و نحوه ی اثبات آن مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of adultery and rape of children in the penal system of Iran and the United Kingdom

نویسندگان [English]

  • Sakineh Khanlarzade 1
  • Jafar Kousha 2
  • Mohammad Ali Mahdavi Sabet 3
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

From the point of view of the legislator of Islamic punishment, the existence of violence in the material element of the crime of adultery increases the punishment for women and proves the death penalty. Adultery by violence is the act of intimacy with a woman or girl against her will and agreement, whether it is to overcome her desire by threats and force. Whether it is done by distorting his consent through omission and deception. Sex with a child under the age of nine years of age if the child is deceived by sex and deceit is a rape that is punishable by the death. If the child is satisfied with adultery It is not rape that is also contemplative. British criminal law is sufficient for the development of a crime of rape under the 2003 Sexual Crime Act. A person under the age of sixteen cannot legally give sexual satisfaction, so sex with the person under that age is automatically rape without a person. That there is a need to prove coercion. Although there are many ambiguities regarding consent as a negative condition for the realization of sexual rape in the relevant regulations and judicial procedure of this country. In this article, the giving of consent to the child by the legislator has been analyzed with the analytical-descriptive method and an attempt has been made while analyzing the crime of rape Violence, the reaction against it and how to prove it should be investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adultery
  • Rape
  • Child victim
  • Legislative criminal policy
  • Evidence