بررسی تاثیرگذاری متقابل مولفه‌های سه‌گانه سن، دلبستگی و باور با وضعیت خرده‌فرهنگ خشونت و گروه‌همنشینان نوجوانان و جوانان (مطالعه‌ موردی: کشتی‌گیران جوان و نوجوان شهرستان مشهد)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

امروزه نرخ بالای مشارکت نوجوانان و جوانان در ارتکاب جرایم، خصوصا جرایم خشن مطلبی بسیار نگران‌کننده و مقتضی توجه ویژه‌ای از جانب دولت‌ها می‌باشد. بدیهی است که مولفه‌های وضعیت فرهنگی و گروه‌همنشینان افراد از جمله عوامل بسیار موثر در میزان تمایلات ایشان نسبت به ارتکاب اعمال مختلف می‌باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرهای متقابل مولفه‌های سه‌گانه سن، دلبستگی به والدین و باور به قانون بر وضعیت خرده‌فرهنگ خشونت و خشونت گروه‌همنشینان کشتی‌گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد می‌باشد. طبق نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری انجام شده باید اذعان نمود: ارتباط معنی‌دار و مستقیمی میان متغیر سن با متغیرهای خرده‌فرهنگ خشونت و خشونت گروه‌همنشینان نمونه‌ها وجود دارد، درحالیکه ارتباط معنی‌دار و معکوسی میان متغیرهای دلبستگی به والدین و باور به قانون با متغیرهای وضعیت خرده‌فرهنگ خشونت و خشونت گروه‌همنشینان نمونه‌ها برقرار است.‌ همچنین بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش باید گفت: تاثیرات مختلف متغیرهای دلبستگی و باور بر وضعیت فرهنگی و گروه‌همنشینان نمونه‌ها همواره تاثیراتی یک‌سو و یک‌جهت نیست، بلکه این تاثیرات می‌توانند دوسویه و متقابل باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mutual influence of the triple components of age, belief and attachment with the subculture of violence and the companions groups of teenagers and young people(case study: young wrestlers in Mashhad city)

نویسندگان [English]

  • Sina Mahdavi Damghani 1
  • Seyed Mohammadjavad Sadati 2
  • Abdolreza Javan Jafari 3
1 MA. Student in, Department of Criminal and Criminology Law, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi university, Mashhad, Iran.
2 Assistant Prof, Department of Criminal and Criminology Law, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi university, Mashhad, Iran
3 Associate Prof, Department of Criminal and Criminology Law, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the high rate of participation of teenagers and young people in committing crimes, especially violent crimes, is a matter of great concern and deserves special attention from governments. It is obvious that the components of the cultural situation and the group of companions (friends) of people are very effective factors in the level of their inclinations towards committing various acts. The main purpose of the present study is to investigate the effect of the triple components of age, attachment to parents and belief in the law on the state of subculture of violence and violence of companion groups among teenage and young wrestlers in Mashhad city. Based on the results of the statistical analysis carried out in the research, it should be acknowledged: there is a significant and direct relationship between age variable and variables in subculture of violence and violence of companions groups, but there is a significant and inverse relationship between attachment and belief with variables in the subculture of violence and the violence of companions groups. Also, based on the findings of the research, it can be said: the different effects of attachment and belief on the cultural status and companion groups of the samples are not always one-sided effects and these effects can be mutual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belief in the law
  • Attachment to parents
  • Subculture of violence
  • Companion groups
  • abnormality