منطق گزارش کمیته ولفندن، اباحه‌سازی یا جرم‌گریزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نخستین اثر حقوقیِ پیشنهادات کمیته ولفندن کاهش محدوده جرم‌گذاری بود، یعنی جرم‌زدایی از برخی اعمال ضداخلاق‌که در واقع دارای بنیان مذهبی بودند. امّا اینکه این عقب‌نشینی از حقوق‌کیفری چه‌پیامی داشت اهمیّت دارد، خصوصاً به‌دلیل موضوعات مورد بحث‌که به ساحت اخلاق به ماهو اخلاق تعلّق دارند. به‌طوری‌که اگر جرم‌زدایی حاوی بار معنایی تجویزی و تأییدی باشد، لذا باید بیان‌داشت‌که کمیته مزبور اباحه‌گر و کانون توجیه و رواج بی‌اخلاقی بوده است، در حالی ‌که اگر جرم‌گریز بوده و بطن و متن آن فاقد ارزش‌داوری‌اخلاقی نسبت به مصادیق جرم‌زدایی شده باشد، پس با بحثی خارج از قلمرو اخلاق مواجه بوده و می‌توان گفت جرم‌زدایی مساوی با اباحه‌سازی آن اعمال نیست. باعنایت بر رویکرد فراحقوقی دراین پژوهش، بررسی شدکه در پس برآیند حقوقی کمیته، ابعاد جامعه‌شناختی و منطقی مهمّی نهفته‌بود. به‌طوری‌که تحوّلات اجتماعی و اخلاقی جامعه، تغییرات ارزشی و برجسته‌شدن مسائلی چون حریم شخصی و از دیگر سوی ابتنای قواعد اخلاق‌گرایی‌قانونی بر تکلیف و فضلیت، نه حق (فقدان عنصر ضرر) در نهایت منجر به‌نیل به ‌این نتیجه می‌شود که حقوق‌کیفری نه منطقاً و نه عملاً قابلیت عنایت بر اخلاق به‌ماهو اخلاق ‌را ندارد و کمیته با حفظ موضع بی‌طرف، بدون ارزش‌داوری و بدور از رویکرد اباحه‌ساز و تأییدکننده، راه گریز از حقوق‌کیفری را درپیش گرفت و وظیفه‌ حقوق‌کیفری ‌را برخورد با مظاهر عمومی فساد دانست و با تفکیک دو حوره جرم و گناه، این‌ امر را خاطرنشان ساخت‌که جرم‌گریزی و تعیین محدودۀ‌ جرم‌گذاری درمصادیق مربوط به اخلاق‌گرایی‌قانونی منطقاً مساوی و مساوق با اباحه‌سازی اعمال ضد اخلاق نیست، در ‌عین‌ حال این منطق می‌تواند بر سایر نظام‌های جرم‌زدا نیز حاکم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Logic of the Report Wolfenden Committee, Permissibility or Crime Evasion

نویسندگان [English]

  • erfan karimirad 1
  • mojtaba farahbakhsh 2
  • Sayed Mansour Mirsaeedi 3
  • ghasem ghasemi 4
1 Phd Student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science , Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 , Assistante Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The legal effect of the Wolfenden Committee's proposals was to reduce the limitation of criminalization, that is, to decriminalize some immoral acts that actually had a religious basis. But what was the message of this retreat from criminal law is important, especially because of the discussed issues that were related to the field of ethics and the meaning of ethics. So, if decriminalization contains a prescriptive and affirmative meaning, then it should be stated that the mentioned committee was a permissive and a center for the justification and spread of immorality, while if it was evasive and its body and text lacked moral value compared to decriminalized examples, then with a discussion outside the field of morality is faced, and it can be said that decriminalization is not the same as permissibility of those actions. Based on the extra-legal approach in this research, it was investigated that there are important sociological and logical dimensions behind the legal outcome of the committee. So that the social and moral changes of the society, the change of values and the prominence of issues such as personal privacy and on the other hand the emphasis of the rules of legal ethics on duty and virtue, not right (harm) ultimately lead to the conclusion that criminal law is neither logically nor practically capable of providing for morality and the committee, by maintaining a neutral position and without moral value judgement, took a way of escaping from criminal law, and considered the real task of criminal law to deal with public manifestations of corruption, and therefore, by separating the two types of crime and guilt, he pointed out that crime evasion and Determining the limitation of criminalization in cases related to moral advocacy is not logically equal and comparable to the permissibility of immoral actions, at the same time, this logic can govern other criminalization systems as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wolfenden Committee
  • Limitation of Criminalization
  • Permissibility
  • Crime Evasion
  • Legal Moralism
الف) منابع فارسی
- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، چاپ سی و ششم، جلد نخست، تهران: نشر میزان، 1393
- اسدی، میلاد، سیدمعصوم حسینی، «بررسی علل تأثیرپذیری فرهنگ جامعه اسلامی از اباحه‌گری و راه‌های مقابله با آن» فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی، 6 (1398).
- برهانی، محسن، اخلاق و حقوق کیفری، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1396.
- پیک‌حرفه‌ای، شیرزاد، «چالش‌های آزادی در کاوش‌های میل و فینبرگ»، فصلنامه تأملات فلسفی، 19، (1396).
- فرح‌بخش، مجتبی، جرم‌انگاری فایده‌گرایانه، تهران: نشر میزان، 1392.
- کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران: طرح نو، 1388.
- کلارکسون، کریستوفر، حقوق جزای اختصاصی انگلستان و نقش حقوق جزا در جامعه، ترجمه و توضیح حسین میرمحمد صادقی، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل، 1395.
- گارلند، دیوید، پاسخ‌های انطباقی مدرنیزم کیفری، ترجمه محمد فرجیها، در علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد محمد آشوری، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت، 1391.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 1، تهران: گنج دانش، 1378.
- عبدالفتاح، عزت، «جرم چیست و معیارهای جرم‌انگاری کدام است؟»، ترجمه و توضیح اسماعیل رحیمی نژاد، مجله حقوقی دادگستری، 41، (1381).
- میل، جان استیوارت، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، چاپ پنجم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، (1385).
- محمودی جانکی، فیروز، «جرم‌زدایی به منزله یک تغییر»، فصلنامه حقوق، 38 (1387).
- محمودی جانکی، فیروز، «مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود»، فصلنامه حقوق، 1، (1387).
- نسرین مهرا، «درآمدی بر جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی»، مجله تحقیقات حقوقی، 21-22 (1377).
- نوبهار، رحیم، حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، چاپ اول، تهران: نشر جنگل، 1387.
- نصیری، علی، «اباحه‌گری، آفت دینداری»، مجله اندیشه، 40 (1385).
- هارت، هربرت، قانون آزادی و اخلاق، ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر نی، 1398.
- هریسون، راس، حکومت و اخلاق، در حق و مصلحت، مقالاتی در فلسفه حقوق فلسفه حق و فلسفه ارزش ترجمه محمد راسخ، چاپ چهارم، جلدیکم، تهران: انتشارات طرح نو، 1393.
هال، جان، لیبرالیسم، در خرد در سیاست، ترجمه عزت الله فولادوند، چاپ سوم، تهران: طرح نو، 1389.
ب) منابع خارجی:

- ashworth, Andrew, principles of criminal law, clarendon press oxford, 1992.
- Caron, yves,(1969),”The Legal Enforcement of Moral and the so-called Hart- Devlin Controversy”, Mc Gill Law journal, No1,15(2009). 
- Duff, Antony, punishment, communication and community, Oxford University, 2001.
- Duff, Antony, Zachary, Hoskins, Legal Punishment, Stanford Encyclopedia of Philosophy: (2021).  
- https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/legal-punishment.
- Gleeson, Kate,” Discipline, Punishment And The Homosexual In Law”, Liverpool Law Review, 28, (2007): 327-347.
- Husak, Douglas, Overcriminalization, The Limits of Criminal Law, Oxford University press, 2008.
- Jarvis, Mark, Conservative governments, morality and social change in affluent Britain, 1957-64. Manchester University Press, 2005.
- R. sylvan, J. norman, Direction in relevan logic ,Kluner academic publishers, 2012. 
- Schonsheck Jonathan, On Criminalization , Kluwer Academic Publishers , London, 1994.
- Sartorius, Rolf The Enforcement of Morality, Yale Law Journal, 81, (1972).
- Stanton, John, “The Limits of Law”, Stanford Encyclopedia of Philosophy (2006). URL=http://plato.stanford.edu/ entries/law-limits/.
- Sandel, Michael, Liberalism and Its Critics, New York University Press, 1984.
- W. Thorn, Antinomianism its, Errors, Evils and Absurdites, London Jcson and Walford, 2015.