منطق گزارش کمیته ولفندن، اباحه سازی یا جرم گریزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بدایتاً اثر حقوقیِ پیشنهادات کمیته ولفندن کاهش محدوده جرم‌گذاری بود، یعنی جرم‌زدایی از برخی اعمال ضداخلاق‌که در واقع دارای بنیان مذهبی بودند. امّا اینکه این عقب‌نشینی از حقوق‌کیفری چه‌پیامی داشت اهمیّت دارد، خصوصاً به‌دلیل موضوعات مورد بحث‌که به ساحت اخلاق به ماهو اخلاق تعلّق دارند. به‌طوری‌که اگر جرم‌زدایی حاوی بار معنایی تجویزی و تأییدی باشد، لذا باید بیان‌داشت‌که کمیته مزبور اباحه‌گر و کانون توجیه و رواج بی‌اخلاقی بوده است، درحالی‌که اگر جرم‌گریز بوده و بطن و متن آن فاقد ارزش‌داوری‌اخلاقی نسبت به مصادیق جرم‌زدایی شده باشد، پس با بحثی خارج از قلمرو اخلاق مواجه بوده و می‌توان گفت جرم‌زدایی مساوی با اباحه‌سازی آن اعمال نیست. باعنایت بر روی‌کرد فراحقوقی دراین پژوهش، بررسی شدکه در پس برآیند حقوقی کمیته، ابعاد جامعه‌شناختی و منطقی مهمّی نهفته‌بود. به‌طوری‌که تحوّلات اجتماعی و اخلاقی جامعه، تغییرات ارزشی و برجسته‌شدن مسائلی چون حریم شخصی و از دیگر سوی ابتنای قواعد اخلاق‌گرایی‌قانونی بر تکلیف و فضلیت، نه حق(فقدان عنصر ضرر) در نهایت منجر به‌نیل به‌این نتیجه می‌شودکه حقوق‌کیفری نه منطقاً و نه عملاً قابلیت عنایت بر اخلاق به‌ماهو اخلاق ‌را ندارد و کمیته با حفظ موضع بی‌طرف، بدون ارزش‌داوری و بدور از روی‌کردِ اباحه‌ساز و تأییدکننده، رَهِ گریز از حقوق‌کیفری را درپیش گرفت و وظیفه‌ حقوق‌کیفری ‌را برخورد با مظاهر عمومی فساد دانست و با تفکیک دو حوره جرم و گناه، این‌ امر را خاطرنشان ساخت‌که جرم‌گریزی و تعیین محدوده‌جرم‌گذاری درمصادیق مربوط به اخلاق‌گرایی‌قانونی منطقاً مساوی و مساوق با اباحه‌سازی اعمال ضداخلاق نیست، در‌عین‌حال این منطق می‌تواند بر سایر نظام‌های جرم‌زدا نیز حاکم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The logic of the Report Wolfenden Committee, permissibility or Crime Evasion

نویسندگان [English]

  • erfan karimirad 1
  • mojtaba farahbakhsh 2
  • Sayed Mansour Mirsaeedi 3
  • ghasem ghasemi 4
1 Phd Student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science , Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 , Assistante Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

the legal effect of the Wolfenden Committee's proposals was to reduce the limitation of criminalization, that is, to decriminalize some immoral acts that actually had a religious basis. But what was the message of this retreat from criminal law is important, especially because of the discussed issues that were related to the field of ethics and the meaning of ethics. So, if decriminalization contains a prescriptive and affirmative meaning, then it should be stated that the mentioned committee was a permissive and a center for the justification and spread of immorality, while if it was evasive and its body and text lacked moral value compared to decriminalized examples, then with a discussion outside the field of morality is faced, and it can be said that decriminalization is not the same as permissibility of those actions. Based on the extra-legal approach in this research, it was investigated that there are important sociological and logical dimensions behind the legal outcome of the committee. So that the social and moral changes of the society, the change of values and the prominence of issues such as personal privacy and on the other hand the emphasis of the rules of legal ethics on duty and virtue, not right (harm) ultimately lead to the conclusion that criminal law is neither logically nor practically capable of providing for morality and the committee, by maintaining a neutral position and without moral value judgement, took a way of escaping from criminal law,..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wolfenden Committee
  • Limitation of Criminalization
  • Crime evasion
  • permissibility