دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، اسفند 1402 
منطق گزارش کمیته ولفندن، اباحه‌سازی یا جرم‌گریزی

صفحه 157-186

10.22034/jclc.2023.391873.1837

عرفان کریمی راد؛ مجتبی فرحبخش؛ سید منصور میرسعیدی؛ قاسم قاسمی