بررسی تاثیر میانجیگری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 استادیار، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر میانجیگری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع آزمایشی با گروه گواه است. نمونه مطالعه شامل 52 متخلف صنفی با تخلف های گرانفروشی و تقلب در دوگروه گواه و کنترل است که پس از اتمام رسیدگی یا فرآیند از طریق یک پرسشنامه که حاوی 47 گویه است در شش متغیر وابسته یعنی شرمساری، بازپذیری و انگ زنی، تعلق و به هم پیوستگی، همسالان (همالان) بزهکار، پایبندی به ارزش های اخلاقی، انتظار شرم و تحلیل فشار مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس داده ها با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس و اکسل و آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس چندمتغیره یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری یک طرفه نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در سطح اطمینان 95/0، تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.05).
نتایج تحقیق: کارایی الگوی میانجیگرانه در رسیدگی به تخلفات صنفی در مرتکبین این تخلفات نشان می دهد، که طراحی اجرای مداخله های مبتنی بر میانجیگری منجر به افزایش میزان شرمساری بازپذیرکننده و در نتیجه کاهش میزان تکرار این جرائم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of mediation in realizing the reintegration shaming in occupational violations

نویسندگان [English]

  • Rahman Sabouhi 1
  • Mohamad ali Haje Deabadi 2
  • Mohammad Khalil Salehi 3
1 PhD student, Department of Criminal Justice and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
2 Associate Professor, Criminal and Criminology Department, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.
3 استادیار، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم.
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of mediation in the realization of re-reintegration shame in union violations under the jurisdiction of the government penal organization. The method of this research is an experimental type with a control group. The sample of the study includes 52 union offenders with high-selling and fraud violations in two groups, the witness and the control group, after completing the investigation or process through a questionnaire that contains 47 items in six dependent variables, namely shame, acceptability and stigmatization, belonging and togetherness. Continuity, criminal associates, adherence to moral values, expectation of shame and pressure analysis were evaluated and measured, and then the data were analyzed using SPSS and Excell software and descriptive statistical tests and one-way multivariate covariance analysis. And then the data were analyzed using SPSS and Excell software and descriptive statistical tests and one-way multivariate covariance analysis.
The results of the one-way multivariate covariance analysis showed that there is a significant difference between the average scores of the test group and the control group at the confidence level of 0.95 (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • reintegration shaming
  • mediation
  • occupational malfeasance
  • fraud
  • extortion