بررسی تاثیر میانجیگری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 استادیار، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر  میانجی‌گری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. 
روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع آزمایشی با گروه گواه است. نمونه مطالعه شامل 52 متخلف صنفی با تخلف‌های گرانفروشی و تقلب در دوگروه گواه و کنترل است که پس از اتمام رسیدگی یا فرایند، از طریق یک پرسشنامه که حاوی 47 گویه است در شش متغیر وابسته یعنی شرمساری، بازپذیری و انگ زنی، تعلق و به هم پیوستگی، همسالان (همالان) بزهکار، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی، انتظار شرم و تحلیل فشار مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس داده‌ها با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس و اکسل و آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیره یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری یک طرفه نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در سطح اطمینان 95/0، تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.05).
نتایج تحقیق: کارایی الگوی میانجی‌گرانه در رسیدگی به تخلفات صنفی در مرتکبین این تخلفات نشان می‌دهد، که طراحی اجرای مداخله‌های مبتنی بر میانجی‌گری منجر به افزایش میزان شرمساری بازپذیرکننده و در نتیجه کاهش میزان تکرار این جرایم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Impact of Mediation on the Realization of Reintegration Shaming in Occupational Crimes.

نویسندگان [English]

  • Rahman Sabouhi 1
  • Mohamad ali Haje Deabadi 2
  • Mohammad Khalil Salehi 3
1 PhD student, Department of Criminal Justice and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
2 Associate Professor, Criminal and Criminology Department, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.
3 استادیار، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم.
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of mediation in the realization of re-reintegration shame in union violations under the jurisdiction of the government penal organization. The method of this research is an experimental type with a control group. The sample of the study includes 52 union offenders with high-selling and fraud violations in two groups, the witness and the control group, after completing the investigation or process through a questionnaire that contains 47 items in six dependent variables, namely shame, acceptability and stigmatization, belonging and togetherness. Continuity, criminal associates, adherence to moral values, expectation of shame and pressure analysis were evaluated and measured, and then the data were analyzed using SPSS and Excell software and descriptive statistical tests and one-way multivariate covariance analysis. And then the data were analyzed using SPSS and Excell software and descriptive statistical tests and one-way multivariate covariance analysis.
The results of the one-way multivariate covariance analysis showed that there is a significant difference between the average scores of the test group and the control group at the confidence level of 0.95 (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reintegration shaming
  • Mediation
  • Occupational Malfeasance
  • fraud
  • extortion
الف)منابع فارسی
- بریث‌ویت، جان. جرم، شرمساری و بازپذیرندگی. ترجمه رحمان صبوحی و دیگران. تهران: انتشارات مجد،1396.
- حسنی، محمدرضا. «شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری؛ تحلیل جامعه شناختی نظریۀ شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خانواده». رساله دکترا، مازندران: دانشگاه مازندران، 1394.
- صبوحی، رحمان. عدالت ترمیمی در نظام کیفری موضوعه ایران. تهران: انتشارات مجد، 1394.
- کاشانکی، حامد و مرتضی کشمیری. «بررسی نقش شرم و گناه در سلامت روان»، فصلنامه رویش روان‌شناسی، ،8، 5(1398)، 205-216. 
URL: http://frooyesh.ir/article-1-236-fa.html
- نجفی ابرندآبادی، محمدرضا علی حسین، محمدرضا شادمان‌فر و عبدالعلی توجهی. «اصلاح ذات‌البین و نظریه عدالت ترمیمی»، نشریه مدرس علوم انسانی، 12، 58(1387)، 193-222. 
- وایت، راب و هینز، فیونا، جرم و جرم‌شناسی. ترجمه علی سلیمی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1390.
ب) منابع خارجی
- Akers, Ronald L. “Reintegrative Shaming: A New General Theory of Crime?”. Contemporary Sociology, 19, 5(1990), 722.
- Ahmed, E, et al. “Shame Management Through Reintegration”. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Best, Joel. “Crime, Shame and Reintegration by John Braithwaite Review”. Best Social Forces, 69, 1(1990), 320-322. https://doi.org/10.1093/sf/69.1.320
-Braithwaite, john and Stephen Mugford, “Condition of  Successful Reintegration Ceremonies Dealing with Juvenile Offenders”, Brit journal criminal,  2(1994),143.
- Braithwaite,  john and Toni makkai. “Reintegrative shaming and Compliance with regulatory standards”. Criminology, 32, 3(1994), 140. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1994.tb01158.x
- Cullen, francis t & Pamela Wilcox. Encyclopedia of criminological theory. Cincinnati: Sage Publications, 2010, 113.
- Hendrix, Gina Marie. A test of reintegrative shaming theory’s concepts of interdependence and expressed shame in restorative justice conferencing. PhD diss university of Michigan State, 2004. available at: https://d.lib.msu.edu.
- Jean Bennett, Katherine. A Family Model of Shaming and Delinquency. A Partial Test ot’ Braithwaite’s Reintegrative Shaming Theory, PhD of university of Sam Houston, 1996. available at: https://www.shsu.edu/academics/cj-crim/diss.html.
- Miller, Noah Patrick. Community Tolerance of Community-Based Reparative Boards in Vermont: A Closer Look at Community Members Tolerance of Offense Types. PhD diss University of Maryland, 2009.
- Schaible, Lonnie M. & Lorine A. Hughes. “Crime, Shame, Reintegration, And Cross- National Homicide: a Partial Test of Reintegrative Shaming Theory”. The Sociological Quarterly, 52, 1(2011), 104-131. DOI: 10.1111/j.1533-8525.2010.01193.x
- Shapland, j. G Robinson. Restorative Justice in Practice. New York: Roatledge, 2011.
- Sherman, L. W. “Restorative Justice: The Effects of Face-to-Face Conferencing Following Personal Victim Crimes”. Proceedings of the 9th Annual Jerry Lee Crime Prevention Symposium, Washington, 2009. available at: https://www.researchgate.net/publication/246024355.
- Tyler, T. R. Sherman, L. W. Strang, H. Barnes, G. C. & Woods, D. J. “Reintegrative Shaming, Procedural Justice and Recidivism: The Engagement of Offenders’ Psychological Mechanisms in the Canberra RISE Drinking-And-Driving Experiment”. Law & Society Review, 41, 3(2007), 553-586. https://doi.org/10.1111/j.1540-5893.2007.00314.x
- Watts, Rob. “John Braithwaite and Crime, Shame and Reintegration: Some Reflections on Theory and Criminology”, Journal of Criminology, 29, 2(1996), 121-141. https://doi.org/10.1177/000486589602900203
- Zehr, H. Changing Lenses a New Focus for Crime and Justice. Ontario: Herald Press, 1990.