اندیشه کیفری قانون‌گذار در رابطه با مبتلایان به اختلال‌های روانی با تأکید بر لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می‌کند، گاه با افرادی مواجه می‌گردند که در هر یک از موقعیت‌های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش‌هایی را برای تحقق این اهداف میسر می‌سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل‌های پزشکی و روان‌پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرندۀ سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است.
روش: نوشتار حاضر در گفتار نخست خود از روش تحقیق کتابخانه‌ای و در سایر گفتارها از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته است.
یافته‌ها: لایحه جدید ضمن نوآوری در برخی از مقررات خود از قبیل: استفاده از تعاریف و مفاهیم و معیارهای تخصصی و ارائه روش‌های تشخیص اختلال‌های روان، درصدد رفع نواقص موجود نیز بوده است؛ اما به لحاظ کارایی و امکان اعمال آن مقررات، با چالش‌هایی مواجه می‌باشد که برخی از  آنها در مقررات معتبر قانونی موجود هستند و برخی به نوع بینش قانون‌گذار اسلامی در تفکیک جرایم و مجازات‌ها بر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legislator's Criminal Thought Regarding Patients With Mental Disorders on the New Bill of the Protection of the Rights of People With Mental Disorders

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Jafari 1
  • Soheil Saheb bayati 2
1 Ph.D., Department of Criminal Justice and Criminology, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Master's student, Department of Criminology, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Statement of the problem: society and criminal system, in pursuit of the goals they seek to fulfill by indicting criminals and punishing them, sometimes encounter people who do not have a normal mental state in any of the situations of being in the society or in the different stages of committing a crime until the end of the punishment, and this issue makes challenges for the realization of these goals possible. In the current situation, apart from the medical and psychiatric guidelines, there are no comprehensive regulations that include a mechanism for identifying, introducing, guiding, treating people with mental disorders and protecting their rights against the guardians and duties they have towards them, and on the other hand, determining the status of judicial authorities in dealing with them, or they do not have the necessary comprehensiveness. Consideration of the provisions of the new bill as far as it is related to the patients and their rights in the criminal process has been considered in writing this article.
Research method: The present article is taken from the library research method in its first speech and from the analytical-descriptive method in the other speeches.
Research findings: The new bill, while innovating in some of its regulations, has tried to fix the existing deficiencies, but it faces challenges in terms of the efficiency and the possibility of applying those regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental disorder
  • Criminal proceedings
  • Individual rights
  • social defense
الف) منابع فارسی
کتاب‌ها
- اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. ج1. تهران: نشر میزان، 1395. نک:
Lombroso, cesare. l’homme criminel, tome 2, 3rd ed. italienne, 2nd ed. Francais, paris: 1892.
- بابایی، محمدعلی. جرم‌شناسی بالینی. تهران: نشر میزان، 1398.
- پرادل، ژان. تاریخ اندیشه‌های کیفری. ترجمه علی نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات سمت، 1394.
- دانش، تاج زمان. مجرم کیست و جرم‌شناسی چیست. ویرایش دوم. تهران: مؤسسه کیهان، 1376.
- رهامی، محسن. اقدامات تأمینی و تربیتی. تهران: نشر میزان، 1392.
مقالات
- افضلیان، مینا. «حقوق متهمان و محکومان بیمار در نظام عدالت کیفری ایران». نشریه حقوق پزشکی، 5، 16(1390): 59-88.
بهرمند، میثم. «رابطه اختلالات روانی با بزهکاری و ارتکاب جرم». فصلنامه بین‌المللی قانون یار، 3، 10(1398)، 203-240.
- ثمری، محمد. «شیوه مقابله قانون‌گذار کیفری ایران با مبتلایان به اختلالات روانی خطرناک». فصلنامه بین‌المللی قانون یار، 2، 6(1397)، 387-418.
- حجازی، سید آریا، لاله کوهستانی، اکرم فتوت، فاطمه صادقی پور و سمیه رحیمی احمد آبادی. «بررسی و تعیین شاخص‌های تشخیص اراده و قوه تمییز در بیماران روانی ارجاعی به بخش روانپزشکی قانونی». مجله پزشکی قانونی ایران، 22، 3(1395)، 211-218.
- رجبی تاج، امیر ابراهیم، محمد صادق چاووشی. «تحولات نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی». تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، 11،39(1397)، 139-140.
- رحمت، محمدرضا، محمد آشوری، محمدعلی مهدوی ثابت و عباس شیری ورنامخواستی. «افتراقی شدن مرحله تحقیق در خصوص متهمین بیمار»، مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی، 13،50(1398)، 109-132.
- صالحی، علیرضا، محمدخانی و مصطفی فروغی. «مسئولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM»، مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی، 6، 23(1391)، ۱۵۷-۱۸۵.
- غلامی نبی‌الله، محمود عباسی و سکینه سلطانی کوهبنانی. «مفهوم جنون در قانون مجازات اسلامی؛ موضوعیت یا طریقیت». فصلنامه حقوق پزشکی. 12، 44(1397)، 77-94.
- محمدی، محمدرضا، همایون امینی، حسین ملک افضلی، حمیدرضا نقوی، حمیدرضا پوراعتماد، سیدعباس باقری یزدی، مهدی رهگذر، علاقبندراد جواد، محمدرازقی عمران، داویدیان هاراطون و نوربالا احمدعلی. «همه‌گیری شناسی اختلالات روانپزشکی در ایران در سال 1380». تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم). 6، 1(1382)، 55-65.
- نوربالا، احمد، «سلامت روانی – اجتماعی و راهکارهای بهبود آن»، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 17، 2(1390)، 151-156. نک:
Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock and Pedro Ruiz MD, Compre-hensive Textbook of Psychiatry, 9th ed, (Phila-delphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009).
- نیک نهاد، زهرا و هادی رستمی، «تأثیر بیماری روانی بر عدم تحمل کیفر؛ مطالعه موردی پزشکی قانونی همدان»، مجله علمی پزشکی قانونی. 26، 1(1398)، 31-37.
ب) منابع خارجی 
- Koh, Harold Hongju. “Different but equal: the human rights of persons with intellectual disabilities”. Maryland Law Review, 63, No. 1(2004), 1-19.
- Morse, Stephen, J. Crim. L. “Mental disorder and criminal law”. Criminology, 101, No. 3(2011), 885-968.
- Pirelli, Gianni, William H. Gottdiener, and Patricia A. Zapf. “A meta-analytic review of competency to stand trial research”. Psychology, Public Policy, and Law, 17, no. 1(2011), 1-53. DOI: 10.1037/a0021713.
- Protais, Caroline. ”Psychiatric care or social defense?: The origins of a controversy over the responsibility of the mentally ill in French forensic psychiatry.” International journal of law and psychiatry, 37, no. 1 (2014): 17-24. doi.org/10.1016/j.ijlp.2013.10.001.
- Steven Hanne, “Crime and mental disorders.” PhD thesis., Aarhus University, 2013.
-Wanchek, Tanya Nicole, and Richard J. Bonnie. “Use of longer periods of temporary detention to reduce mental health civil commitments”. Psychiatric Services, 63, No. 7(2012), 643-648. https://doi.org/10.1176/appi.ps.201100359.
ج) سایت‌های اینترنتی
- Andrews, Dunald A, and Bonta James. The psychology of criminal conduct. Fifth Ed. New Providence, NJ: Routledge, 2010. as cited in: Skeem, J. L, Manchak, S, & Peterson, J. K. (2011). “Correctional policy for offenders with mental illness: Creating a new paradigm for recidivism reduction”. Law and human behavior, 35, 110-126. doi.org/10.1007/s10979-010-9223-7. as cited in: MacPhail, Alison, and Simon Nicholas Verdun-Jones. Mental illness and the criminal justice system. Montreal, QC, Canada: International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, 2014.
- Ghiasi, Noman, Yusra Azhar and Jasbir Singh. Psychiatric Illness and Criminality.Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; In: StatPearls [Internet], 2023 Jan, Updated 2023 Mar 30, accessed: 18 july 2023, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537064/.
- Principles for the protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care, united nations human rights office of the high commissioner, accessed: 29 March, 2023, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-protection-persons-mental-illness-and-improvement.
- RIBÉMONT, Thomas. Chapitre 6. La « traversée des frontières »: l’expertise historienne en France. Un usage de la notion d’expertise. In: Savoirs experts et profanes dans la construction des problèmes publics [online]. Bruxelles: Presses de l’Université Saint-Louis, 2011. DOI: https://doi.org/10.4000/books.pusl.3837. As cited in: Castel, Robert. (1985). “L’expert mandaté et l’expert instituant.” Situations d’expertise et socialisation des savoirs, CRESAL, (1985), 81-92.