ارزیابی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از منظر سیاست‌ جنایی ریسک‌مدار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه دیدگاه‌های نظری و اقتضائات عملی، سبب شده تا اندیشه‌های مدیریتی مدرن، تحولات فراوانی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان‌ها ایجاد کند. به‌جرأت میتوان ادعا نمود جرم نیز یکی از مفاهیمی است که پیوسته درحال تغییر بوده و همین امر،نظام عدالت کیفری را برآن واداشته است تا به ارائۀ راهکارهای مدیریتی نوین در جهت کنترل نرخ ارتکاب جرایم بپردازد. سنجش و مدیریت ریسک ‌جرم که بعد از سقوط نظریۀ اصلاح و درمان مجازات‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران جنایی قرار گرفت، رویکردی نوین در علوم جنایی است که پیدایش آن تأثیرات قابل توجهی در نظامهای عدالت کیفری به‌دنبال داشته است. این رویکرد باهدف سلب توان بزهکاری و به‌منظور افزایش امنیت اجتماعی، تأثیرات بسیاری در حوزه‌های عملی و سیاست-گذاری‌های عدالت کیفری معاصر برجای گذاشته است. امروزه به‌دنبال ضرورت‌های عملی حاکم بر سیاست‌گذاری‌های کیفری، جهت‌گیریِ کنونیِ نظام کیفری ایران، به منظور کاهش میزان بزهکاری از طریق شیوه‌های مدیریتی، به رویکرد مذکور سوق پیدا کرده است. در این راستا درجه‌بندی مجازات‌ها، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی و...، از اقدامات مهم ق.م.ا مصوب 1392 در تعیین مجازات می‌باشد. از این‌رو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به عنوان واپسین ارادۀ سیاستگذاران جنایی، با وضع اصلاحات بنیادین در ق.م.ا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لذا مقاله پیش‌رو با روش توصیفی-تحلیلی، به تتبع سنجه‌های سیاست جنایی ریسکمدار در قانون مزبور خواهد پرداخت. یافته‌ها حاکی از آن است بسترهای پیاده‌سازی مدیریت ریسک جرم در این قانون با چالش رو‌به‌روست و فقدان یک مبنای نظری مشخص در تعیین کیفر نیز، مهم‌ترین ایراد وارده بر آن میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the law on reducing the punishment of imprisonment from the point of view of risk-oriented criminal policy

نویسندگان [English]

  • Amin Nasr 1
  • Razie Ghasemi 2
1 Master's degree in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Tirana Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Tirana Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Today,theoretical views and practical requirements have caused modernmanagement ideas to create many changes in various aspects of human social life. It can be boldly claimed that the conceptof crime is one of the concepts that is constantly changing, and this has forced the criminaljustice system to providenew managementsolutions to control the rateof crime.Crime risk assessment and management,which came to the attention of criminal policymakers afterthefallof the theory of reform and treatment of punishments, is a new approach incriminal sciences, the emergence of which has had significant effectson criminal justice systems.his approach,with the aim of removing the powerof crime and increasing social security,has left many effects in the practical areas and policies ofcontemporary criminal justice.Today,following thepractical necessities governing criminal policies, the current orientation of Iran's criminal system, in order to reduce the amount ofdelinquencythrough management methods, has led to the mentionedapproach.In this regard, the classification of punishments, the application of alternative punishmentsof imprisonment, the semi-freedom system, etc.,are among the important measuresof the Criminal Codeapproved in in determiningthe punishment. Therefore, thelaw on reducing the punishment of imprisonment approved in 2019 as thelast will of the criminal policy makers, was approved by the IslamicCouncil with the introductionof fundamental reforms in the Criminal Code.Therefore, the following article will follow the parametersof the riskoriented criminal policyin the said law with descriptiveanalytical method.The findings indicate thatthe platforms for the implementation of crime risk management in this law are facing a challenge and the lack of a specific theoretical basisin determining the punishment is the most importantproblem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penalty Reduction Law
  • Crime Risk Management
  • Risk Management
  • Crime Risk
  • Punishment