تاثیر مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور ( با تاکید بر مجازات های جایگزین حبس)؛ چالش ها و فرصت ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

اخیراً مفاهیمی تحت عنوان مدیریت گرایی کیفری در نظام عدالت کیفری کشور ما رواج یافته این اصطلاح به روش‌هایی اشاره دارد که با استفاده بهینه از منابع مادی و انسانی، نظام عدالت کیفری را کارآمدتر و مفیدتر ساخته و در برابر عموم پاسخ‌گو می‌نماید. ازجمله راهکارها و نتایج استفاده از این سیستم، رواج سیاست کمی گرایی در قوه قضائیه و همچنین پدیده عوام‌گرایی کیفری می‌باشد. در مقابل بر اساس آمار، تعداد زندانیان کشور در سال 1396، 377/289 نفر بوده است که از این تعداد فقط در خصوص 033/32 نفر مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده است؛ بنابراین، در سیاست جنایی قضایی کشور تنها در خصوص 5/8 درصد از محکومیت های حبس، مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده که اغلب همین موارد اندک نیز منحصر به جزای نقدی جایگزین حبس می‌باشد و سایر مجازات های جایگزین حبس تقریباً مطرود باقی‌مانده‌اند. ازاین‌رو، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی _تحلیلی و گردآوری داده‌ها با بررسی منابع کتابخانه‌ای و همچنین رویه قضایی، بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور در حیطه استفاده از مجازات های جایگزین حبس، چالش‌های سیاست جنایی قضایی در این خصوص و درنهایت فرصت‌هایی که می‌توان از آنها کمال استفاده را برد، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of criminal management on the country's criminal justice policy (with emphasis on alternatives to imprisonment); Challenges and opportunities

نویسندگان [English]

  • Seyedalireza Mirkamali 1
  • Nazanin Hajizade 2
  • Alireza Abdolmaleki 3
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

most recently concepts such as criminal management have become popular in our country's criminal justice system. This term refers to methods that make the criminal justice system more efficient and useful and make it accountable to the public by making optimal use of material and human resources. Among the solutions and results of using this system is the prevalence of quantitative politics in the judiciary as well as the phenomenon of criminal populism. On the other hand, according to statistics, the number of prisoners in the country in 1396 was 289,377, of which only about 33,032 people were sentenced to alternative imprisonment; Therefore, in the criminal justice policy of the country, only 8/5 of imprisonment sentences have been applied with alternatives to imprisonment, most of which are limited to alternative fines to imprisonment, and other alternatives to imprisonment have remained almost neglected. Therefore, in this study, using descriptive-analytical method and data collection by examining library resources as well as judicial procedure, reviewing and analyzing the impact of criminal management on the country's criminal justice policy in the field of using alternatives to imprisonment, the challenges of judicial criminal policy in this Special and finally the opportunities that can be taken full advantage of have been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Judicial criminal policy
  • management
  • criminal populism
  • statist