ارزیابی نقش و عملکرد سازمان‌های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در پیشگیری از تکرار جرم با تأکیدبر برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان (مورد مطالعه: سازمان‌های اجتماعی و حمایتی تحت نظارت قوه قضائیه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحدنراق، نراق، ایران.

10.22034/jclc.2024.417962.1913

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمان‌های اجتماعی رسمی و غیر رسمی ...  ...در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان صورت پذیرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که پیاده‌سازی هنجارهای بین‌المللی به‌عنوان یکی از برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر نبوده است، برنامه‌های اصلاحی درون زندان، ارزیابی بزهکاران، برنامه‌ها و تدابیر پیش از آزادی به‌عنوان برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر بوده است. رتبه‌بندی برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان به لحاظ اهمیت از دیدگاه سازمانهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی عبارتند از: 1. ارزیابی بزهکاران 2. برنامه‌های اصلاحی درون زندان 3. برنامه‌ها و تدابیر پیش از آزادی 4. پیاده‌سازی هنجارهای بین‌المللی. عملکرد سازمان‌های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان در حد نسبتاً مطلوب بوده و به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد سازمان‌های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان از قدرت و شدت چندانی برخوردار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Role and Performance of Formal and Informal Social Organizations in the Prevention of Recidivism with an Emphasis on the Social Rehabilitation Programs of Criminals in the Prison environment (Case of Study: Social and Support Organizations under the Supervision of the Judiciary)

نویسندگان [English]

  • shahnaz haghipour 1
  • Godrat allah khosroshahi 2
  • Mohammad Hossein Pouryani 3
1 Ph.D. student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Naragh unit, Naragh, Iran.
2 Assistant Professor of Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor of Department of Sociology, Islamic Azad University, Naragh Branch, Naragh, Iran.
چکیده [English]

This Research Aims to Evaluate the Role and Performance of Formal and Informal Social Organizations in the Prevention of Recidivism with an Emphasis on Social rehabilitation programs for criminals in the prison environment. The findings of this Research Showed that the Implementation of International Norms as one of the Social Rehabilitation Programs in the Prison Eenvironment has not been Effective in Preventing the Recidivism of Criminals, Correctional Programs in the Prison as one of the Social Rehabilitation Programs in the Prison Environment, in the Prevention It has been Effective in the Recidivism of Criminals, the Assessment of Criminals as one of the Social Rehabilitation Programs in the Prison Environment has been Effective in Preventing the Recidivism of Criminals, the Pre-Release Programs and Measures as one of the Social Rehabilitation Programs in the Prison Environment, in In Order to Prevent Criminals from Repeating their Crimes, the Ranking of Social Rehabilitation Programs for Criminals in the Prison Environment in terms of Iimportance from the Point of view of Official and Unofficial Social Organizations are: 1. Evaluation of Criminals 2. Correctional Programs in Prison 3. Pre-release Programs and Measures 4. Implementation of Iinternational norms. The Performance of Formal and Informal Social Organizations in the Pprograms of Social Rehabilitation of Offenders in the Prison Environment is Rrelatively Favorable and in General, It can be Concluded that the Performance of Formal and Informal Social Organizations in the Programs of Social Rehabilitation of Ooffenders in the Prison Environment has not had much Strength and Intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Rehabilitation
  • Criminals
  • Prison
  • Prevention
  • Recidivism
الف) منابع فارسی
- ابراهیمی، شهرام. « بازپروری عادلانه مجرمان»، آموزه‌های حقوق کیفری، 9، 3(1391).
- افراسیابی، علی. «امکان بازپذیری اجتماعی بزهکاران در بسترهای کیفری و پسا کیفری موجود»، فصلنامه علمی- پژوهشی پیشگیری از جرم، 5، 15(1389). 
- باقرلو، زهرا، علی ربانی. «رویکرد مقنن به بازسازگاری اجتماعی مجرمین»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس،(1397).
- جانقلی، مصطفی. «بررسی تأثیر مراقبت‌های بعد از خروج بر میزان تکرار جرم مددجویان زن آزاد شده از زندان»، نشریه اصلاح و تربیت، 96(1389)، 35.  
- حاجی‌آبادی، محمد و حسینی، محمد. «نقش مؤسسات حرفه آموزی و کاردرمانی در اصلاح و بازسازی مجرمان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد اردبیل، 1398.
- رستمی، لونا، بهروز جوانمرد. «چالش‌های نظری بازپروری در محکومان به کیفرهای خدمات عمومی رایگان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت، 1395.
- زند، زهرا. «اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، 1393.
- شریف‌آبادی، فاطمه، امیر حسین نیازپور. «بازپروری عادلانه مجرمان، مبانی و جایگاه آن در حقوق ایران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1394.
- شفیعی، معصومه، ابوالفتح خالقی. «جایگاه جامعه پذیری بزهکار پس از اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی سال 1392». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، 1395.
- علایی، حشمت‌اله، بهروز نوروزی. «نقش مؤسسات حرفه آموزی و کاردرمانی در اصلاح و بازسازی مجرمان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد اردبیل، 1399.
- غلامی، حسین، علی حسین نجفی. نظریه مجازات‌های استحقاقی و تکرار جرم، نشریه مدرس علوم انسانی، 13(1378).
- کوه‌رنگی‌ها، امیر، سعید قماشی. «جایگاه اصلاح و بازپروری مجرمان و دارندگان حالت خطرناک در سیاست جنایی ایران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کاشان،1392.
- متولی زاده نایینی، نفیسه. «پیشگیری رشد مدار(زودرس)»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 2(1386)، 71.  
- محمدی، شهرام و کامبیز محمدی، «جلوه‌های ریسک جرم و تأثیر آن بر نهادهای حقوق کیفری در ایران»، مجله پژوهش علوم انسانی، 36(1393)، 82.
- میر حسینی، زهرا، مهسا لاریجانی. «شناسایی زمینه‌های طراحی مدل بازپذیری اجتماعی موفق زنان مجرم»، نشریه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 16،1(1397). 
- نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. مجازات‌های جامعه مدار در لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان. مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان. چاپ اول. تهران: نشر میزان 1386. 
- نقی‌دخت، حسین، جعفر حسنی. «مطالعه جرم‌شناختی نقش آموزه‌های اسلامی در پیشگیری از جرایم و اصلاح مجرمین». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، 1399.

ب)منابع خارجی
- Go, Charles G. And Thao N. Le. “Gender Differences in Cambodian Delinquency: The Role of Ethnic Identity, Parental Discipline, and Peer Delinquency”. Crime & Delinquency, 51, 2(2005), 220-237. https://doi.org/10.1177/0011128704273466
- Huang, W. and A. J. Cuvo. “Social skills training for adults with mental retardation in job-related settings”. JBehav Modif, 21, 1(1997), 3-44. doi: 10.1177/01454455970211001. 
- Simpson, Robert G. and T. Umach. “Identification and provision of voluntary services for offenders”. Criminology Therapy And Comparative International Journal of Offender, 52, 5(2019), 538-553.