نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم در پرتو تعهد به محاکمه یا استرداد در کنوانسیون 1973

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)

2 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22034/jclc.2024.421620.1926

چکیده

تعهد به محاکمه یا استرداد تعهدی است اولیه که عمدتاً در معاهدات با هدف مقابله با بی‌کیفرمانی درج شده‌اند. مبنای آغازین انجام این تعهد از سوی دولتی است که متهم در سرزمینش حضور دارد. در این حالت، دولت ذی‌ربط یا باید نسبت به درخواست استرداد احتمالی دولتی دیگر در خصوص متهم پاسخ مثبت دهد یا اینکه خود مبادرت به تعقیب و محاکمه متهم نماید. با این حال، پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که در صورت تمایل یک دولت عضو معاهده ذی‌ربط غیر از دولتی که متهم را در اختیار دارد، آیا می‌توان گفت به دلیل عدم حضور متهم، امکان محاکمه وجود ندارد یا اینکه دست‌کم می‌توان تجویز انجام تحقیقات اولیه به منظور استرداد را در نظر آورد؟ در واقع، نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه‌دیده و دولت محل حضور متهم چیست؟ در این نوشتار با بررسی مطالعه کمیسیون حقوق بین‌الملل و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و با تمرکز خاص روی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص حمایت شده بین‌المللی از جمله مأموران دیپلماتیک 1973، این نکته مطرح می‌شود که از یک سو، انجام تحقیقات مقدماتی شرط درخواست استرداد است و از سوی دیگر، تأخیر در تعقیب و محاکمه نیز موجب نقض تعهد به محاکمه تلقی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Prosecution by the State of the Victim and the State Where the Accused Is Present in light of the Obligation Prosecute or Extradite in the 1973 Convention

نویسندگان [English]

  • Abdollah Abedini 1
  • Sassan Seyrafi 2
1 Faculty Member of the Institution for Research and Development in the Humanities (SAMT)
2 Assistant Professor of International Law at the University of Tehran, Faculty of Law and Political Science
چکیده [English]

The obligation to prosecute or extradite is a primary obligation that is mainly included in treaties aimed at combating impunity. The initial basis for fulfilling this obligation is the State in whose territory the accused is present. In this case, the concerned State should either respond positively to the possible extradition request of another State regarding the accused or initiate the prosecution of the accused. However, the question that may be raised is that if a State party to the relevant treaty other than the State that holds the accused, can it be said that due to the absence of the accused, there is no possibility of a trial, or at least it can be considered conducting preliminary investigations in order to extradite? In fact, what is the ratio of the investigation by the State of the victim and the State where the accused is present? In this article, by examining the study of the International Law Commission and the jurisprudence of the International Court of Justice, and with a special focus on the 1973 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Missions, it is suggested that, on the one hand, conducting preliminary investigations is a condition for requesting extradition and on the other hand, the delay in prosecution and trial will also be considered a violation of the obligation to prosecute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Treaty obligation"
  • "Jurisprudence"
  • "International Law Commission"
  • "erga omnes"
  • "Preliminary inquiry"
الف) منابع فارسی
- اردبیلی، محمدعلی و ندا میر فلاح نصیری «اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران»، مجله حقوقی دادگستری، 98 (1396)، 7-35. 
- بیگ‌زاده، ابراهیم و ندا میر فلاح نصیری «تعهد به استرداد یا محاکمه» در حقوق عرفی و رویۀ قضایی بین‌المللی»، تحقیقات حقوقی، 66(1393)، 1-30.
- رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین «مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال»، پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، 8 (1395) 38-5.
- شبانکاره، یدالله و لیلا رئیسی «بررسی حقوقی مسائل مرتبط با «تعهد به استرداد یا محاکمه» در پرتو رأی 20 جولای 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری (دعوای بلژیک علیه سنگال)»، پژوهش حقوق عمومی، 35 (1400)، 137-110. 
ب) منابع خارجی
- Kittichaisaree, Kriangsak, The Obligation to Extradite or Prosecute, Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Schmidt, Roland, Art.8 The Convention as a basis for Extradition, in, Nowak, Birk, Monina (eds.), The United Nations Convention Against Torture and its Optional Protocol: A Commentary (2nd Edition), Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Schmidt, Roland. Art.7 Aut Dedere aut Judicare, in, Manfred Nowak, Moritz Birk, Giuliana Monina (eds.), The United Nations Convention Against Torture and its Optional Protocol: A Commentary (2nd Edition), Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), ICJ Reports 2012.
“18 U.S. Code § 112 - Protection of foreign officials, official guests, and internationally protected persons,” at: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/112. 
“A/CN.4/579, Comments and observations received from Governments”, 2007.
“Draft articles on the prevention and punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally protected persons with commentaries,” 1972.
- “Statement by Mr. Hossein Gharibi Counsellor, Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran Before The Sixth Committee 67th Session of the United Nations General Assembly New York,” 6 November2012,accessed,October20,2023,https://www.un.org/en/ga/sixth/67/pdfs/statements/ilc/iran_3.pdf. 
- “Statement by Professor Djamchid Momtaz Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran before the Sixth Committee 68th Session of the United Nations General Assembly, New York,” 5 November 2013, accessed October 20, 2023, https://www.un.org/en/ga/sixth/68/pdfs/statements/ilc/iran_3.pdf.
- “Statement by the represntative of Iran before the Sixth Committee, 68th Session of the United Nations General Assembly on Agenda item 81: Report of the International Law Commission on the work of its sixty-third and sixty-fifth sessions,” 5, accessed October 20, 2023, https://www.un.org/en/ga/sixth/68/pdfs/statements/ilc/iran_3.pdf. 
- Survey of multilateral instruments which may be of relevance for the work of the International Law Commission on the topic “The obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare)”, Study by the Secretariat, accessed October 20, 2023, https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_630.pdf. 
- “The 2004 Model Law on Extradition prep     ared by the United Nations Office on Drugs and Crime,” accessed October 20, 2023, https://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf. 
- “The obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare), Final Report of the International Law Commission”, 2014.
Websites:
- https://rc.majlis.ir/fa/law/show/957695
- https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1069076
- “UN Treaty Collection,” accessed October 20, 2023, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-7&chapter=18&clang=_en 
- “US Treaties in Force,” accessed October 20, 2023, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/08/TIF-2020-Full-website-view.pdf.