تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو نظریه «قوانین تقلید» گابریل تارد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 مدرس دانشگاه پیام نور، نویسنده مسؤول

چکیده

زندان به عنوان اصلی‌ترین کیفر، در تمامی کشورهای دنیا با انتقادهای فراوانی روبه روست؛ یکی از مهم‌ترین انتقادهای وارد بر این مجازات، تقلید و یادگیری اعمال مجرمانه در داخل زندان است و از آنجا که تئوری یادگیری جرم به صورت نظام‌مند نخستین بار در آثار گابریل تارد اندیشمند فرانسوی مطرح و منجر به ارائه قوانین سه‌گانه تقلید توسط وی شد؛ لذا هدف اصلی از انجام این تحقیق آن است که یادگیری بزه توسط زندانیان را در پرتو «قوانین سه‌گانه تقلید» تارد مورد واکاوی قرار دهد.
روش تحقیق، پیمایشی ـ توصیفی و ابزار مورد استفاده، پرسش‌نامه پژوهشگر ساخته بوده است. روایی پرسش‌نامه‌ها مورد تأیید اساتید علوم اجتماعی و حقوق قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/73 به دست آمده است. جامعه آماری مورد مطالعه نیز کلیه زنان زندانی ایرانی مقیم سه زندان زنجان، قم و اراک به تعداد 130 نفر بوده است، که در سال 1391 در زندان به سر می‌بردند. در راستای راستی‌آزمایی نظریه «قوانین تقلید» تارد، سه فرضیه بر اساس قوانین وی مطرح و سپس با استفاده از آمار توصیفی، آزمون F و ضریب همبستگی به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد. در این مقاله نوع جرم زندانیان متغیر مستقل و قوانین سه‌گانه گابریل تارد به عنوان متغیر وابسته تعیین شدند.
از سه فرضیه مطروحه دو فرضیه اثبات و یک فرضیه رد شد. به عبارتی بین دوستی‌ها و معاشرت‌های داخل زندان و نوع جرم ارتباط وجود داشت؛ همچنین بین نوع جرم و تأثیرپذیری از مد ارتباط وجود داشت؛ در حالی که بین سابقه‌داری و نوع جرم ارتباط معنی‌داری به دست نیامد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Effects of Imprisonment on Prisoners Based on “Gabriel Tarde’s Imitation Laws”

نویسندگان [English]

  • Mehdi Fazli 1
  • Shahin Darabipanah 2
1
2
چکیده [English]

Imprisonment as main punishment, has received lots of criticisms in all countries around the world. One of most important critiques on imprisonment is the problem of imitation and learning of crime inside the prison. “Crime Learning” theory first was published in French scholar -“Gabriel Tardes”- works, and led to triplet” Imitation Laws” by him. The main object of this article is to examine the crime learning theory in the light of his imitation laws. Methodology of research is combination of descriptive and field-setting method and instrument of research is researcher-made questionnaire. Justifiability of questionnaire has been confirmed by professors of law and social sciences and its stability has acquired 73% using Cronbach'salpha. Statistical population has been all 130 Iranian Female prisoners in Zanjan, Qom and Arak prisons in 2012. For verification of Tarde's laws, three hypotheses were extracted based on his triplet laws; these hypotheses then are analyzed using descriptive statistics, “F” analysis and correlation coefficient. Two hypothesizes out of three were proved. In other words, the relation between kind of crime and intercommunications inside the prison was proved; in addition, relationship between kind of crime and being affected by mode of crime was demonstrated; while there was no meaningful relationship between kind of crime and criminal background of prisoners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imprisonment
  • Learning
  • Cognitive Theories
  • Professional Criminals
  • Imitation Laws
  • Gabriel Tarde
توسلی، غلامعباس. مشارکت اجتماعی در شرایط آنومیک. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1382.
دادستان، پریرخ. روانشناسی جنایی. تهران: انتشارات سمت، 1386.
رضایی نسب، مسعود. «آسیب‌های موجود در زندان». اصلاح و تربیت 79 (1387): 34-27.
رییسی، ابوالقاسم. «بررسی نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان». فصلنامه دانش انتظامی 24 (1384): 111-108.
زارع، حسین. روانشناسی عمومی. تهران: انتشارات پیام نور، 1390.
زارع، حسین. روانشناسی یادگیری. تهران: انتشارات پیام نور، 1390.
شمس، علی. مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی زندان. چاپ اول. تهران: انتشارات راه تربیت، 1382.
عظیمی، سیروس. روانشناسی عمومی. چاپ دوم، تهران: انتشارات صفار، 1372.
فوکو، میشل. مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان. ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. چاپ نهم. تهران: نشر نی، 1390.
کدیور، پروین. روانشناسی یادگیری. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت، 1386.
کسن، موریس. اصول جرم‌شناسی. ترجمه میرروح‌الله صدیق. چاپ دوم. تهران: نشر دادگستر، 1385.
کوتز، نورمن. مقدمه‌ای بر آمار در علوم اجتماعی. ترجمه حبیب‌الله تیموری. چاپ اول. تهران: نشر نی، 1374.
گسن، ریموند. جرم‌شناسی نظری. ترجمه مهدی کی‌نیا. چاپ سوم. تهران: انتشارات مجد، 1388.
گودرزی بروجردی، محمدرضا، عباس جوانفر. «نارسایی‌های زندان». مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 9 و 10 (1382):120-110.
لاندین، رابرت ویلیام. نظریه‌ها و نظام‌های روانشناسی. ترجمه یحیی سید محمدی. ج 1. تهران: انتشارات ویرایش، 1378.
مارش، یان، گینور ملویله، کیت مورگان، گارت نوریس، و زئو والکینتن. نظریه‌های جرم. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1389.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، حمید هاشم‌بیگی. دانشنامه جرم‌شناسی. تهران: کتابخانه گنج دانش،1390.
ولد، جرج و همکاران. جرم‌شناسی نظری. ترجمه علی شایان. چاپ هفتم. تهران: انتشارات سمت، 1393.
هرنگنهان، بی. آر، و میتواچ اولسون. مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه علی‌اکبر سیف، تهران: نشر دانا، 1374.