تقارن مسؤولیت بین‌المللی فرد و دولت در قبال تجاوز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول

2 عضو هیأت علمی مدعو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، به تقارن میان مسؤولیت کیفری فرد و مسؤولیت مشدّد دولت‌ در قبال جنایت تجاوز می‌پردازد. برای توصیف این تقارن، عنصر مادی و روانی جنایت تجاوز و رویکردهای مختلف نسبت به این تقارن مورد بررسی قرار گرفته است. تعیین تقارن عنصر مادی، به تعریف جنایت تجاوز در چارچوب مسؤولیت بین‌المللی فرد و دولت مرتبط می‌شود که قطعنامة 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 و قطعنامة مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا 2010 به تعریف آن پرداخته‌اند. عنصر مادی این جنایت، مطابق تعریف طراحی، تدارک، آغاز و اجرای عمل تجاوز می‌باشد که چهار نوع از اشکال مشارکت در جرم هستند. همچنین عنصر روانی لازم برای جنایت تجاوز، قصد به همراه علم و آگاهی است، یعنی اشکال مذکور در این جنایت باید عالمانه و عامدانه باشد. همچنین در این پژوهش، دو نگرش متفاوت در خصوص احراز قصد خاص ارتکاب جنایت مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بیان تقارن مسؤولیت بین‌المللی فرد و دولت در قبال تجاوز است تا به این نکته بپردازد که این دو مقوله کاملاً مجزا نیستند، بلکه مکمل یکدیگر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concurrence of the International Responsibility of Individual and State for Aggression

نویسندگان [English]

  • Hilda Rezaee 1
  • Sadegh Salimi 2
1
2
چکیده [English]

Present study considers the concurrence of individual criminal responsibility and aggravated state responsibility for aggression. To describe this concurrence, both material element and psychological element of the aggression crime and different approaches towards this concurrence have been considered determining the concurrence of material element, is related to the definition on aggression on aggression crime in context of individual and state's responsibility, as defined by the un general assembly resolution 3314 in 1974 and the adopted at kampala revising conference 2010. The material element of this crime, according to the definition is the plan, initiation and implementing the act of aggression which are four types of participation in a crime. Also, the psychological element in crime of aggression is conscious and known intent; namely, mentioned elements in this crime must be both knowingly and deliberately. Also, in this study, two different viewpoints on ascertaining specific intent of crime commitment have been studied. The goal of the research is to explain the concurrence of the international responsibility of individual and state in aggression to argue that the two items are not two separate categories and rather, they complete each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Concurrence of Material Element
  • The Concurrence of Psychological Element
  • Aggravated State Responsibility
  • Individual Criminal Responsibility
  • Crime of Aggression
الف. منابع فارسی
ابراهیمی، سید نصرالله. «تجاوز و دفاع در حقوق بین‌الملل». مجله حکومت اسلامی 29 (1382): 123 -90.
آقایی جنت مکان، حسین. «تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به جنایت تجاوز». مجله‌ حقوقی بین‌المللی 44 (1390): 184-163.
پورخاقان، زینب. «بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری کامپالا». مجله‌ پژوهشهای حقوقی شهردانش 17 (1389): 542-527.
سلیمی، صادق. «ارتباط شورای امنیت و دیوان بین‌المللی کیفری در پرتو کنفرانس بازنگری 2010». فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 43 (1393): 184-163.
شیایزری، کیتی، کریانگ ساک. حقوق بین‌الملل کیفری. ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی. تهران: انتشارات سمت، 1383.
طارم سری، مسعود، بهرام مستقیمی و نسرین مصفا. زیر نظر دکتر جمشید ممتاز. «مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل». مجله حقوقی بین‌المللی 8 (1366): 89-5.
موسی‌زاده، رضا و حسین فروغی‌نیا، «تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه بازنگری دیوان کیفری بین‌المللی در کامپالا (ژوئن 2011)»، فصلنامه راهبرد 63 (1391): 174-141.
ب. منابع انگلیسی
Cassese, Antonio. International Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2003.
GA Resolution, number. 3314(XXIX) adopted on 14 December 1974.
ICTY, Prosecutor v. Delalic et al, TC, Judgment, 16 November 1998, Para. 230.
ICTY, Prosecutor v. kupreskic et al, TC, Judgment, 14 January 2000, Para. 526.
ICTY, Prosecutor v. Milosevic et al, TC, Judgment, 12 December 2007.
ICTY, prosecutor’s Report on the NATO Bombing Campaign.
Kreb, Clause, and Leonie von Holtzendorf. “The Kampala Compromise on The Crime of Aggression. ” Journal of International criminal Justice 28 (2010). 
ILC, Report on the work of its 28th session, YILC (1976), Vol. II.
ILC, Report on the work of its 48th session, YILC (1996), Vol. II(2).
ILC, Report on the work of its 53th session, YILC (2001), Vol. II(2).
Untreaty Un. Org/cod/icc/index. html.
US Nuremberg Military Tribunal, Krauch and Others (Farben case). July 29, 1948. www.icc-cpi.int.