قانونمندی: بنیاد پوزیتیویستی تأسیسات کیفری حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پوزیتیویسم حقوقی که رکن رکین شکل‌گیری و قوام بسیاری از تعهدات و تأسیسات حقوقی بین‌المللی شناخته می‌شود، گاهی مترادف با فورمالیسم حقوقی تلقی شده و به مؤلفه‌ای تقلیل می‌یابد که منحصراً به منظور قالب‌بندی هنجارهای حقوقی به کار می‌رود. با این حال، پوزیتیویسم، نه تنها در شکل‌گیری صورت هنجارها، که عاملی بنیادین در تبلور ماهیت و جوهر تعهدات محسوب می‌شود. از این حیث، تحلیل بنیادهای فلسفی پدیده‌های حقوقی بین‌المللی در استیلای حقوقدانان طبیعی ارزش‌مدار نبوده و قانونمندی قواعد و نهادهای حقوقی که علاوه جنبه‌های شکلی، به جوهر و سرشت پدیده‌ها نیز نظر دارد، مدخلی را فراهم آورده تا پوزیتیویسم، به انگاره‌ای غایت‌مدار بدل شود. شناخت قواعد و هنجارهای کیفری حقوق بین‌الملل نیز از این امر مستثنا نیست. از این حیث، همزمان که جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری، نشان از رسوخ اندیشه‌های حقوق طبیعی در جوهر حقوق بین‌المللی کیفری دارد، قانونمندی قواعد و تأسیسات این حوزه می‌تواند مبین پدیداری خاستگاهای پوزیتیویسم حقوقی در این قلمرو محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legality: Positivistic Foundation of the Penal Institutions in International Law

نویسنده [English]

  • Aramesh Shahbazi
چکیده [English]

Positivism is distinct from natural law theories in that it holds that there is no necessary conceptual connection between law and morality, but Positivism sometimes has been diminished into pure formalism. While Formal procedures of formation of the rules and institutions in international law could be considered as a formalistic aspect of positivism, positivism may also enter into foundational frameworks in which the norms and the procedures could be formed. In this context the positivistic aspect of creation of legal institutions in international criminal law could be considered as an important element in evaluation of the legality of institutions. The principle of non-retroactivity of obligations, doctrine of act of State and the superior order are some of the relevant examples. In this article by focusing on the legal foundations for formation of the criminal institutions in international law, we will consider whether the Nuremberg was a legal criminal institution in international criminal law and how it is possible to generalize the criteria of legality to other international criminal institutions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legality
  • Positivism
  • Nuremberg
  • legitimacy
  • Formalism
  • International Criminal Law
  • Criminal Justice
بلدسو، رابرت. و بوسلاو بوسچک. فرهنگ حقوق بین‌الملل. ترجمه و تحقیق علیرضا پارسا. تهران: نشر قومس، 1375.
جنت مکان آقایی، حسین. محاکمه قدرت. تهران: انتشارات گنج دانش، 1386.
رحیمی‌نژاد، اسماعیل. «بررسی تطبیقی قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی (در حقوق اسلام، حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقی کامن‌لا).» نامه مفید 4 (1388).
شهبازی، آرامش. پی. اس‌ای در آیینه حقوق بین​ الملل: ایده​الیسم در گفتار، رئالیسم در کردار. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1394.
شهبازی، آرامش. حقوق بین​ الملل: دیالکتیک ارزش و واقعیت. چاپ دوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1394.
فیوضی، رضا. «دادگاه نظامی نورنبرگ، پس از چهل سال.» مجله حقوقی بین​ المللی  9 (1367): 134-139.
میرمحمدصادقی، حسین. «مسؤولیت مأموران مادون و مقامات مافوق در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی.» مجله تحقیقات حقوقی 39 (1383).
میلانی، علیرضا. «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در بستر تاریخ.» مجله حقوقی دادگستری 62-63 (1387): 172-178.
یاراحمدی، حسین، رضا بیرانوند، و داوود محبوبی. «مسؤولیت کیفری آمر و مأمور در حقوق کیفری بین ​المللی با نگاهی به قوانین داخلی ایران.» فصلنامه مطالعات بین​ المللی پلیس 7 (1390): 142- 147.
Adams, David M. Philosophical Problems in the Law. 3rd ed. Canada: Thomson Learning, 2000.
Austin, John. The Province of Jurisprudence Determined. Edited by H.L.A. Hart. London: Weidenfeld and Nicolson, 1954.
Bulygin, Eugenio. “Legal Statements and Positivism: A Reply to Joseph Raz.” in Essays in Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2015.
Cassese. Antonio, “Remarks on Scelle's Theory of Role Splitting (Dedublemet Fonctionnel) in International Law.” European Journal of International Law 1 (1990).
D’Amato, Anthony. “The Neo-Positivist Concept of International Law.” American Journal of International Law 59 (1965): 321-324.
D’Amato. Anthony, “Superior Orders vs. Command Responsibility.” American Journal of International Law 80 (1986).
D’Aspremont, Jean. Non-state actors from the perspective of legal positivism: the communitarian semantics for the secondary rules of international law. Amsterdam Center for International Law, Routledge, 2011.
Dixon, Martin, Robert McCorquodale, Sarah Williams. Cases and Materials on International Law, Oxford: Oxford University Press, 2013.
Edoardo, Greppi. “The Evolution of Individual Criminal Responsibility under International Law.” International Review of Red Cross 835 (1999): 531-553.
Endo, Guillaume. “Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege and the ICTY and ICRT.” Revue Quebecoise de droit international 15 (2002): 2006-ff.
Falk, Richard. Keeping Nuremberg Alive, International Law. A Contemporary Perspective, Edited by Kratochwil Falk, 494-513. Westview Press, 1985.
Finch, George A. “The Nuremberg Trial and International Law.” American Journal of International Law 41: 1 (1947).
Kammerhofer, Jorg. “The Pure Theory of Law and Its Modern Positivism: Internatinal Legal Uses for Scholarship.” Proceedings of the 106th Annual Meeting of the American Society of International Law (2012): 365-367.
Kelsen, Hans. “Collective and Identical Responsibility in International Law.” California Law Review 3 (1943).
Kelsen, Hans. Principles of International Law. Second ed., New York, 1956.
Koskenniemi, Martti. From Apology to Utopia, The Structure of International Legal Arguments. Helsinki, 1989.
Mack, Frank A. “The Law on Ultra Vires Acts and Contracts of Private Corporations.” Marquette Law Review 14: 4 (1930).
Patterson, D. (ed.) A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory. Blackwell, 1999.
Paulson, Stanley L. “Classical Legal Positivism at Nuremberg.” Philosophy and Public Affairs 4: 2 (1975).
Paulus, Andreas L. “Law and Politics in the Age of Globalization.” European Journal of International Law 11: 2 (2000).
Roberto, Ago. “Positivism Law and International Law.” American Journal of International Law 51: 2 (1975): 698-701.
Symposium on Method in International Law, Bruno Simma and Andreas l. Paulus Report, American Journal of International Law (1999).
Weil, Prosper. “Towards Relation Normativity in International Law.” American Journal of International Law 77 (1983): 441-442.
Websites
http://web.nmsu.edu/~dscoccia/376web/376lpaust.pdf
http://www.iccnow.org/documents/BenFerenczAddress.pdf( 08.01.2015).
http://www.sjsu.edu/faculty/harris/Eng101_TQpositivism.htm(03.01. 2015).
The military manuals, Germany § 482, cited in Rule 152. Command Responsibility for Orders to Commit War Crimes available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule152
Precedent
Hostage Case, US. Military Tribunal, Nuremberg, Judgment of 19 February 1948, 1273, available at http://werle.rewi.hu-berlin.de/Hostage%20Case090901mit%20deckblatt.pdf
Judgment in the Case of Commander Karl Nemann, Hospital Ship, Dover Castle, in Judicial Decisions Involving Questions of International Law, American Journal of International Law 16 (1992).