دیوان کیفری بین‌المللی و سیاست تقنینی مقتضی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم‌انگاری مصادیق خشونت جنسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی

چکیده

سازوکارهای مقرر در دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند دولت‌های غیر عضو را در وضعیت ناخواستۀ اعمال صلاحیت این دیوان بر جنایات ارتکاب یافته توسط اتباع یا جنایات واقع در سرزمینشان قرار دهد. مصادیق متعدد خشونت جنسی که در مواد 7 و 8 اساسنامه تحت عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» پیش‌بینی شده‌است از جمله این جنایات هستند. تنها تدبیر، به کارگیری پتانسیل بالقوه حقوق داخلی در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی و از جمله جنایات خشونت جنسی علیه زنان به عنوان جایگزینی برای رسیدگی دیوان کیفری بین‌المللی خواهد بود و این به معنای ضرورت جرم‌انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی، مواجهه با چالش‌های موجود و گذار از این چالش‌ها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی همین امر است و در می‌یابد جرم‌انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی کشورمان اجتناب‌ناپذیر و امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Criminal Court and appropriate Law-Making Policy of Islamic Republic of Iran for Criminalizing Sexual Violence

نویسنده [English]

  • Zohreh Mousavifar
چکیده [English]

Established mechanisms of International Criminal Court may put the non-member states in unwanted position of applying court’s jurisdiction on crimes committed by the nationals of that state or crimes committed in the territory of that state. These crimes include various forms of sexual violence which are enumerated in articles 7 and 8 of Statute under the heading of crimes against humanity and war crimes. The sole solution would be using potentials of national law to prosecute and punish perpetrators of international crimes including sexual violence against women as a substitute for proceedings of International Criminal Court. This means the necessity of criminalizing sexual violence in national legal systems, addressing current challenges and going beyond them. This issue is addressed in this paper in a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nternational Criminal Court
  • law-making policy
  • sexual violence
  • Criminalization
  • Crimes against humanity
  • War Crimes
الف) منابع فارسی
1- کتب
شریعت باقری، محمدجواد. حقوق کیفری بین‌المللی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ هفتم، 1388.
دیهیم، علیرضا. درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ اول، 1380.
میرمحمد صادقی، حسین. دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر، 1387.
کیتی‌چایساری، کریانگ‌ساک. حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین آقایی جنت مکان، تهران انتشارات دانشور، چاپ اول، 1382.
مهرپور، حسین. نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383.
2- مقالات
فلاحیان، همایون. «همسوسازی مقررات کیفری جمهوری اسلامی ایران با اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، در: جمهوری اسلامی ایران و دیوان کیفری بین‌المللی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تهران،‌ ، چاپ اول، 1390.
میرزایی ینگجه، سعید. «سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین‌المللی» در: دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران، اسحاق آل حبیب ، تهران انتشارات وزارت امور خارجه، 1379.
محقق داماد، سید مصطفی. «الحاق ایران به دیوان کیفری بین‌المللی از منظر قاعده نفی سبیل»، در: جمهوری اسلامی ایران و دیوان کیفری بین‌المللی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران ، چاپ اول، 1390.
مهرپور، حسین. «بررسی موانع شرعی الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، در: جمهوری اسلامی ایران و دیوان کیفری بین‌المللی، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاپ اول، 1390.
آل حبیب، اسحاق. «دیوان کیفری بین‌المللی در یک نگاه: ضرورت‌ها و نگرانی‌ها»، در: جمهوری اسلامی ایران و دیوان کیفری بین‌المللی، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاپ اول، 1390.
ظریف، جواد. «میزگرد همایش دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران»، در: جمهوری اسلامی ایران و دیوان کیفری بین‌المللی، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاپ اول، 1390.
میرمحمدصادقی، حسین. «نسل‌کشی و خشونت جنسی در رواندا»، حقوق جزای بین‌الملل، مجموعه مقالات، تهران، نشر میزان، پاییز 1384.
محمودی، علی. «جرم‌انگاری جنایات علیه بشریت در نظام داخلی جمهوری اسلامی ایران» در: جمهوری اسلامی ایران و دیوان بین‌المللی، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاپ اول، 1390.
3- قوانین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1
ب) منابع انگلیسی
1)Books
Oshea, Andreas. Amnesty for Crime in International Law and Practice, Netherland, Kluwer law International, 2004.
Schabas, William A. The International Criminal Court, a Commentary on the Rome Statute, Oxford University Press, 2010.
Lee, Roy. S. International Criminal Court, Elements of Rules, Procedure, Evidence, U.S.A., First Published, Transitional Publisher, 2001.
Bassiouni, M. Cherif. A Draft of International Criminal Code and Draft Status for a Criminal Tribunal, Netherland, Martins Nijhof Publisher, 1987.
KNVT, Dorman. Elements of War Crimes Under the Rome Statute of the International Criminal Court, United Kingdom, Cambridge University Press, 2003.
2) Articles
Lewis, Dustin A. “UN Recognized Victims: Sexual Violence against men in Conflict Settings under International Law”, Wisconsin International Law Journal, 2009, Vol. 27, No.1.
Kleffner, Jann. “The Impact of Complementarity on National and International Criminal Law”, Journal of International Criminal Justice, No. 1, 2003.
3) Judgements
Prosecutor v. Kunarac, Kocat Vukovi Judgement, Case No IT-96-23 and IT-96-23 and IT-96-23, 1, 22 February 2001.
Prosecutor v. Furundzija Judgement, Case No. IT-95-17/IT.10 December 1998.
Prosecutor v. Karadzic and Mladic. Review of Indictment Pursuant to Rule 61, Case No. IT-96-23.
Prosecutor v. Akayesu Judgement, Case No. IT- 96-4, 2 September 1998.
Prosecutor v. Kvocka Judgement, Case No. IT- 96-22, 2 November 2001.
4) Internet sites:
Chunghee Sarah Soh, “The Comfort women project” http:// www.online.sfsn.wwII.810.htm
“Japanese Mass Rape and Sexual Enslavement of Women and Girls from 1932-1945 in the Comfort women System”, http:// www.cmht.com/casewatch/cases/swcomfort2htm.