تحول اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت در پرتو توسعه محاکم کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

بررسی تحلیلی اساسنامه‌ها و رویه قضایی محاکم کیفری بین‌المللی، نشان می‌دهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاه‌های نسل اول به انکار حاکمیت این اصل در حوزه حقوق بین‌المللی کیفری پرداختند. اما دادگاه‌های نسل دوم و سوم با پیشرفت نسبی، به حاکمیت این اصل کمک کردند. در نهایت دیوان کیفری بین‌المللی با حاکمیت اصل قانونی بودن جرم از جمله در خصوص جنایت ضد بشریت به عنوان یکی از اصول کلی حقوق کیفری، به دیده ضرورت نگریست. این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که اصل قانونی بودن جرم در باب جنایت ضد بشریت در فرایند تحول محاکم کیفری بین‌المللی چه تحولی به خود دیده است. و اینکه وضعیت موجود در چه سطحی از مطلوبیت ارزیابی می‌شود. با این فرضیه که تحولات در خصوص حاکمیت اصل قانونی بودن در این زمینه روند تکاملی فزاینده‌ای داشته اما تا نیل به وضعیت مطلوب، فاصله دارد. نتیجه آنکه؛ هر چند دکترین قانونی بودن جایگزین دکترین عدالت شده اما از جمله آفاتی که هنوز اصل قانونی بودن جرایم بین‌المللی را تهدید می‌کند، توسل به قیاس است. راه چاره این است که قاعده کیفری در مقام جرم‌انگاری، بیش از آنکه با ارائه مفهومی گنگ و مبهم در صدد شمارش مصادیق برآید، شایسته است با ارائه تعریفی جامع و مانع، مفهوم جرم مورد نظر را تبیین، آنگاه تشخیص مصادیق را با بیان تمثیلی به عهده قاضی بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution of the Principle of Legality of Crime about Crime against Humanity in the light of Development of International Criminal Courts

نویسنده [English]

  • Mahdi Momeni
چکیده [English]

The analytic assessment of the statutes and jurisprudence of the international criminal courts points out that the principle of legality of crime, about crime against humanity, has passed through three stages; denial, relative progress, and the necessity of predominance. The courts of first generation denied the ruling of this principle in scope of international criminal law, but the courts of the second and the third generation, with relative progress, helped the ruling of this principle. Finally, the International Criminal Court (ICC) felt the need to consider the ruling of the principle of legality of crime, about crime against humanity, as one of the general principles of the criminal law.
This article tries to answer the question that what changes the principle of legality of crime, on crime against humanity, in the process of evolution of international criminal courts, has gone through, and to what extent the current situation is considered to be desirable and useful; with this hypothesis that the developments concerning the ruling of the principle of legality in this respect have been in an increasing procedure, yet it is far from the desirable status.
In conclusion, although the doctrine of legality has replaced the doctrine of justice, resorting to analogy is a harm which still threatens the principle of legality of international crimes.
The solution is that the criminal rule, when representing criminalization, should express the definition of crime with offering a comprehensive definition rather than offering a vague concept for numbering the instances (examples). More than, it had better leave the recognition of the examples to the judge himself. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the principle of legality
  • crime against humanity
  • International Criminal Court
رنجبریان، امیرحسین. «دادگاه ویژه سیرالئون»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 43، 1389.
شیایزری، کریانگ‌ساک. حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران، سمت، 1383.
عظیمی، عبدالرسول. محاکمه نورنبرگ، تهران، کیهان، 1341.
فیوضی، رضا. حقوق بین‌الملل کیفری، دانشگاه تهران، 1386.
کریر، رابرت و دیگران. مقدمه‌ای بر حقوق و رویه کیفری بین‌المللی، ترجمه ارمغان عبیری، تهران، نشر خرسندی، 1393.
کاسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه اردشیر امیر ارجمند و دیگران، تهران، جنگل، 1387.
ممتاز، جمشید. «تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل کیفری»،مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 15، پاییز73 ـ تابستان74.
ممتاز، جمشید و امیرحسین رنجبریان. حقوق بین‌الملل بشردوستانه، چاپ سوم، تهران، میزان، 1387.
واحدی، قدرت‌الله. رسیدگی به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های اشغالی، نشر میزان، تهران، 1380.
 
Alfred P. Rubin, An International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia, In: War Crimes Law, Ed. Gerry Simpson, Vol 2, Dartmouth publishing Company, England, 2004.
Bassiouni M. Cherif, “Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law”, in; International Criminal Law, V. 1, Third Edition, Martirus NijhoffPublishers, 2008.
Bassiouni M.Cherif, Crimes against Humanity in International Criminal Law, 2nd, The Hague, 1992.
Bert v. A. Roling, Tokyo Trial, in: Bernhardt, Ed, Encyclopedia of Public International Law, Instalment 4, North – Holland Publishing Company, 1982.
Booth, Cherie. “Prospects and Issues for The International Criminal Court: Lessons from Yugoslavia and Rwanda”, in: From Nuremberg to The Hague, Ed; Philippe Sands, Cambridge University Press, 2003.
Bothe, Michael. “International Humanitarian Law andWar Crimes Tribunals Resnt Developments and Perspectives”, in International Law Theory and Practice, Ed. Karel Welly, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1998.
Falk, Richard. Keeping Nuremberg Alive, International Law, A Contemporary Perspective, Edited by Kratochwil Falk, West View Press, 1985.
Gallant, Kenneth S. The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, Cambridge University Press, 2010.
Goldstone, Richard J. and Adam M. Smith, International Judicial Institutions, Routledge, London, 2009.
Hafner, Gerhard. “Limits to the Procedural Powers of International Tribunal for the Former Yugoslavia, in: International Law Theory and Practice, Ed. Karel Wellens, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1998.
Hart, H.L.A. The Concept of Law, Clarendon Press Oxford, 1994.
Honderich, Ted. The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, 2005.
Ingadottir, Thordis. “The Trust Fund for Victims”, in The International Criminal Court, Ed. Thordis Ingadottir, Transnational Publishers, USA, 2003.
Knoops, Geert-Jan Alexander. Theory and Practice of International and internationalized Criminal Proceedings, Kluwer Law International, 2005.
Lamb, Susan. “Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege”, in International Criminal Law, 2002.
Pocar, Fausto. “The Rome Statute of the International Criminal Court and Human Rights”, in: The Rome Statute of the International Criminal Court, Ed. Mauro Politi and Giuseppe Nesi, Antony Rowe Lted, UK, 2005.
Robertson G. Crimes against Humanity-The Struggle for Global Justice, London, Penguin, 2000.
“Principles of International Law Recognized In the Charter of the Nurmberg Tribunal and in the Judgement of the Tribunal”, in; Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II, United Nations, 2005.
Schabas, W.A. The International Criminal Court, Cambridge University Press, 2010.
Schabas, W.A. The UN International Criminal Tribunals, Cambridge University Press, 2006.
Steiner, Henry J. and Philip Alston, International Human Rights in Context Law, Politics, Morals, Oxford university, 2000.
Stephen, James Fitzjames, Liberty, Equality, Fraternity, London, 1873.
Trial of the Major War Criminals, before the International Military Tribunal Nuremberg, V1, Official Text in the English Language, published at Nuremberg, Germany, 1947.
Werle, Gerhard, Principles of International Criminal Law, T.M.C. ASSER PRESS, 2005.
Wyngaert, Christine Vanden. International Criminal Law, KluwerLaw International, Hague, 2001.
Cases & Documents:
002/19-09-2007-Eccc/TC E122
ICC-ASP/1/3 (Part II-B)
Indictment, Count Four, Sec. X, 1 IMT, Trial
Judgment of Nuremberg
Kaing Guek Eav, alias/Duch, Appeal Jadgement, 3 February 2012.
NO. 41723, Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 August 2005.
NO. 41723, Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 August 2005.
Res/57/228, General Assembly, UN, 18 December 2002.
Statute SC-SL, at: www.sc-sl.org/scsl-statute.html
UN Doc. S/RES/955 (1994).
United Nations Security Council Resolution 827 on Establishing an International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Commited in the Territary of the Former Yugoslavia, UN Doc. s/RES/827 (1993) and See: UN Doc. s/RES/808 (1993).
Internet sites:
http://avalvon.law.yale.edu/imt/judsent.asp
http://www.chanrobles.com/worldconstitutions.htm
http://www.icc-cpi.int
http://www.iep.utm.edu/n/natural
http://www.law.duke.edu/journals/icp/artices
http://www.nyulawglobal.org/globalex/customaryInternationallaw.htm
http://www.Trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/Nuremberg
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hayue.1.htm