جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته‎؛ آثار کیفری و حقوقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه قم.

چکیده

قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخله عمدی در دارایی‌های تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن»، «نگهداری»، «مخفی کردن»، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی»، «حیف و میل» و «تبانی» جرم‌انگاری کرده است و آثار حقوقی این نوع مداخله‌های کیفری را رد مال، جبران ضرر و زیان و بطلان قرارداد در نظر گرفته است. کوشش نگارندگان در این نوشتار تحلیل و نقد آثار کیفری و حقوقی مداخله در دارایی تاجر ورشکسته بر اساس فصل سوم از باب دوازدهم قانون تجارت است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد مداخله اشخاص ثالث در دارایی تاجر ورشکسته ابعاد پیچیده‌ای دارد که نیازمند تفسیر و تنقیح دقیق است. متأسفانه عبارت‌های قانونگذار در این فصل در هر دو حوزه کیفری و حقوقی ابهام‌آلود و گاه نامتجانس با مواد دیگر این قانون به کار رفته است و در عین حال همه صور دخالت‌های زیانبار نیز پیش‌بینی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Penal and civil effects of intervention in bankrupt trader assets

نویسندگان [English]

  • Hossein Simaei Sarraf 1
  • Mohammad khalil Salehi 2
چکیده [English]

Iranian legislator to avoid deliberated damages to bankrupt creditors have forbidden bankrupt trader to make out his assets of reach of creditors. In otherwise, he is considered as fraudulent bankrupt. In addition, intervention of third party or administrator (of assets) in bankrupt assets has been considered as an offense. The civil effects of these criminal intervention, is to restitution of property and compensate a loss and finally annulations of a bargain.The Author`s efforts in this article is the legal analysis of effects of third party and administration intervention in bankrupt assets in according to third season of twelfth chapter of Iranian trade law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intervention
  • bankrupt trader assets
  • Criminal Liability
  • legal liability
1. آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری. تهران: سمت، 1385.
2. اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. تهران: نشر میزان، 1379.
3. استفانی، گاستون و همکاران، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان. تهران: نشر دانشگاه علامه طباطبایی، 1377.
4. امامی، سیّدحسن. حقوق مدنی. تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1347.
5. خلعتبری، ارسلان. حقوق تجارت. تهران: مطبعة اطلاعات، 1312.
6. راستین، منصور. حقوق بازرگانی. تهران: دانشگاه تهران، 1351.
7. ستوده، حسن. حقوق تجارت. تهران: نشر دادگستر، 1391.
8. صالحی، محمدخلیل. «عنصر مادی جرم». رساله دکترا، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1386
9. قائم مقام فراهانی، محمدحسین. ورشکستگی و تصفیه. تهران: نشر میزان، 1380.
10. کاتبی، حسینقلی. حقوق تجارت. تهران: گنج دانش، 1372.
11. کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی: عقود معین. ج 3، تهران: بهنشر، 1364.
12. کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی: عقود معین. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1373.
13. محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی: پدیده جنایی. تهران: گنج دانش، 1375.
14. معین، محمد. فرهنگ فارسی تک جلدی. تهران: نشر سرایش، 1380.
15. نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی،  1404هـ. ق.