مسؤولیت بین‌المللی ناشی از نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تعهد به استرداد یا محاکمه یکی از مهم‌ترین موضوعات مطروحه در همکاری و معاضدت قضایی است. هدف اصلی از اِعمال این تعهد مبارزه با بی‌کیفرمانی می‌باشد. کنوانسیون‌های گوناگون هرکدام این تعهد را با تقدم محاکمه یا استرداد مورد شناسایی قرار داده‌اند. در هر حال آنچه مهم می‌نماید مبارزه با شدیدترین جنایاتی است که مورد اهتمام جامعه بین‌المللی در کل می‌باشد. در راستای انجام تعهد به استرداد یا محاکمه، دولت‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر لازم جهت محاکمه اعم از قانونگذاری، تعقیب و تحقیق مرتکب و ارجاع پرونده به محاکم قضایی هستند. نقض این تعهد موجب مسؤولیت بین‌المللی دولت خواهد شد.
این تحقیق درصدد تبیین نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو کنوانسیون منع شکنجه در چارچوب رأی 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Responsibility Arising from the Breach of the Obligation to Extradite or Prosecute in the light of the International Court of Justice in the case of Belgium against Senegal

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi
Assistant Professor Department of Public and International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The obligation to extradite or prosecute is a one of the most important issue of cooperation and mutual legal assistance. The main goal of the exercise of this commitment is the fight against impunity. Various conventions any prosecute or extradition has recognized this commitment with priority. In any case, what matters is combat the most serious crimes of concern is the international community as a whole. In order to fulfill the obligation to extradite or prosecute, the government obliged to take all appropriate measures, including legislation for the trial, the prosecution and investigation and referred the case to the courts of law are committed. Breach of this obligation will lead to international responsibility.
This study attempts to explain the breach of the obligation to extradite or prosecute in the light of the Convention against Torture in the framework of the International Court of Justice is the rate in 2012.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extradition
  • international responsibility
  • Costume
  • Jus Cogens
  • Tort
الف. منابع فارسی
ابراهیم گل، علیرضا. مسؤولیت بین‌المللی دولت ـ متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل. چاپ پنجم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392.
اردبیلی، محمدعلی. «استرداد یا تعقیب» در حقوق بین‌الملل کیفری ـ گزیده مقالات 2، چاپ اول، 123-144. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1390.
بیگ‌زاده، ابراهیم، سیده ندا میرفلاح نصیری.«تعهد به استرداد یا محاکمه در حقوق عرفی و رویه قضایی بین‌المللی». مجله تحقیقات حقوقی 66 (1393): 30-1.
حدادی، مهدی. «استناد به مسؤولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام‌الشمول». مجله حقوقی بین‌المللی 42 (1389): 124-89.
رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین. «تأسیس شعب فوق‌العاده سنگال برای محاکمه حیسن هابره: یک گام به جلو در راستای مبارزه با جنایات بین‌المللی». پژوهشنامه حقوق کیفری 2 (1392): 117-89.
فلسفی، هدایت‌الله. حقوق معاهدات. چاپ چهارم. تهران: انتشارات فرهنگ نشر، 1393.
ب. منابع فرانسوی
Commission du droit international. Annuaire de la Commission du droit international. 2014.
Commission du droit international. Rapport final. Obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). 2014.
Commission du droit international. Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, 1996.
Commission du droit international. Quatrième rapport. Obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). 2011.
Cour internationale de justice. Opinion individuelle de juge Yusuf. 2012.
Cour internationale de justice. Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire. (Îls Marshall c. Royaume-Uni): 2015.
Cour internationale de justice. Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader. Belgique c. Sénégal. 2012.
Grotius, Hugo. De Jure Belli ac Pacis. Livre II, chap.XXI, sect. IV. Le droit de la guerre et de la paix- traduction française. par Jean Barbeyrac. Amsterdam: Pierre de Coud, 1724.
Olivier, Marie-Pierre. «L’obligation de juger ou d’extrader dans la pratique contemporaine du Canada». Revue québécoise de droit international 10 (1997): 137-155.
Pellet, Alain. Remarques sur la jurisprudencerécente de la CIJdans le domaine de la responsabilité internationale. In Perspectives of International Law in the 21st Century - Perspectives du droit international au 21e siècle, Liber Amicorum Professor Christian Dominicé in Honour of his 80th Birthday. Martinus Nijhoff: 2012, 321-345.
Rezai Shaghaji, Danial. “L’obligation erga omnes d’extrader ou de poursuivre à l’encontre des crimes de jus cogens commis hors du territoire de l’Etat du for”. Revue électronique de l’AIDP, (2015):1-25.
Statut de la Cour pénale internationale, 1998.